Arbre de matèries

Per veure i revisar les matèries de cadascuna de les etapes del centre

Aquest apartat de la plataforma permetrà tenir una visió general de les matèries de cadascuna de les etapes de l’escola i alertarà de possibles incongruències respecte de la tipologia de les matèries i de la relació que tenen amb les matèries de cursos anteriors.

  • Permís necessari: Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics

 


 

1. Des del bloc Administració, entreu al mòdul Acadèmic.

2. Aneu a la pestanya Matèries i grups i, a la dreta, cliqueu Arbre de matèries i seleccioneu una etapa.

3. A l'esquerra, cliqueu la matèria que vulgueu.

Podreu consultar si el codi oficial és correcte, si té l'estructura completa, la normativa que segueix, el tipus d'assignatura, la llei i l'ordre.

Si l'estructura de la matèria és correcta, el color de la casella serà verd; si presenta alguna incongruència, serà de color ocre; i si és incorrecta o incompleta, serà de color vermell.

Des d'aquesta pantalla també podreu accedir a:
Codis oficials de les matèries. Hi trobareu un llistat de totes les matèries de l'etapa i els seus codis oficials. 
Arbre de tutories. Hi trobareu un llistat, també amb estructura d'arbre, on veureu tots els cursos de l'etapa i els seus tutors.
Matèries mare. Us portarà a l'apartat de matèries mare.