Bàsic 3 - Passar llista des de les sessions d'una matèria

Controlar l’assistència dels teus alumnes.

 

Conceptes del glossari relacionats: sessió, absència, retard, absència justificada, retard justificat

 

El Clickedu permet desar informació relativa a l’assistència dels alumnes a classe i, el que és més important, mantenir informat el seu tutor de forma immediata i automàtica.

 

1. Entra al mòdul Matèries fent clic sobre la pestanya Matèries’. A la pàgina inicial del mòdul veuràs que apareixen les matèries de les quals ets professor i les classes o grups que les fan.  De color groc trobaràs les assignatures del grup del qual, a més de donar classe, també ets tutor, mentre que la resta estaran de color blanc.

Cada caixa conté quatre vincles: ‘Continguts’, ‘Ítems avaluatius’, ‘Alumnes’, ‘Sessions’. Escull el grup/classe que prefereixis i fes clic sobre el vincle ‘Sessions’.

 

 

 

3. T’apareixerà un llistat amb els dies i hores en què fas classe d’aquesta matèria. Si t’hi fixes, et mostra les tres últimes sessions i les tres properes respecte del dia d’avui. Fes clic sobre la sessió que es faci avui o, en cas que no hi hagi classe, en alguna de les últimes que es van fer (el Clickedu no deixa passar llista per endavant).

 

 

 

4. Ara estàs a la pàgina de la sessió que has triat. Està formada per quatre caixes: ‘Assistència, retards, deures i pissarra’, ‘Continguts de la sessió’, ‘Esdeveniments del dia’ i ‘Anotacions personals’.

En l’apartat ‘Assistència, deures i pissarra’ trobaràs una frase d’avís “Encara no has passat llista” i el vincle passar llista, que clicarem a continuació.

 

 

Ara només ens interessa la primera, en què ens apareix el següent missatge ‘Encara no has passat llista per aquesta sessió’. Fes clic sobre ‘passar llista’.

5. Accediràs a la següent pantalla, que tot seguit explicarem.

 

En la part superior, hi ha diversos botons, que ens donen accés a: Assistència, Deures, Pissarra, Menjador i Acollida, si així està configurada l’etapa (Administració > Cursos > Parametrització).

 

L’apartat Activitat treballada ens permetrà adjuntar un arxiu i posar-li un nom. Aquest arxiu, com en el funcionament anterior, el podem fer arribar als pares com a adjunt en el correu electrònic que enviem amb el resum d’assistència i observacions. (Cal tenir activada l’opció ‘Activitat genèrica de la sessió’ i ‘Enviar mails als pares amb el resum d’assistència’, a la pestanya Administració > Cursos > Parametrització).

I també el poden veure des de les seves sessions. Disposen d'una eina que permet buscar per dates,  que per defecte està al mes actual.

 

El primer, Assistència, és el que ens permetrà registrar l’assistència, i en el cas d’infantil i primària, ho podrem fer de tot el dia, del matí, o de la tarda, tal com es mostra en la pantalla següent.

 

Just a sota, apareixen una sèrie de botons, que corresponen als paràmetres personalitzats que s'han configurat per a cada etapa i/o cicle.

 

Si cliquem sobre algun dels botons, accedirem a la pantalla per poder-lo valorar. En els següents exemples, veurem un paràmetre per valorar amb Sí o No, i l’altre, de l’1 al 10.

 
Una vegada explicats aquests botons, tornem a la pantalla Assistència. Hi trobarem una columna per a registrar l’assistència de tot el dia, una altra per a la del matí, i una altra per a la de la tarda.

 

 

 

Com podem observar, hi ha una columna destinada a la informació relativa al correu electrònic que cada professor pot enviar als pares amb el resum d’assistència.

 

Quan  el correu està enviat ens ho especificarà, i quan no estigui enviat, hi trobarem un selector per poder marcar l’alumne o alumnes que vulguem.

En el cas d’ESO, la pantalla és una mica diferent, ja que passem llista sessió a sessió; per tant, ens trobarem només una columna destinada a l’assistència.


 

  

Com veiem en la imatge anterior, hi ha una columna que permet registrar el motiu de l'absència o retard, el qual s'haurà hagut de crear prèviament des d'Administració > Tipus/Configuracions > Motius d'absència.

La columna 'Sessió anterior' indica si en l’anterior sessió s’ha produït alguna absència o retard, una altra columna on apareixeran els avisos de porteria i una altra, en què apareix el total d’absències i retards justificats i no justificats de tota l’avaluació.

A les columnes que hem d’utilitzar per marcar les absències i els retards ens apareixerà –quan ens col·loquem al damunt de la boleta corresponent- el nom de l’alumne.

Si tenim activada la funció de l’enviament del mail, apareixerà la columna Enviar e-mail.


N’hi haurà prou utilitzant el botó ‘Guardar’, ja que si tenim alumnes seleccionats, farà les dues funcions: guardar i enviar el correu electrònic.

Cal tenir en compte que es podrà enviar aquests correus si prèviament s’ha activat l’opció ‘Enviar e-mails als pares amb el resum d'assistència diària’ a Administració > Acadèmic > Estructura de cursos > curs/etapa > Parametrització.

El missatge s’enviarà a l’adreça informada a l’apartat Comunicació de la fitxa de l’alumne.
En aquest apartat cal incloure, com a mínim, un correu en el camp del Responsable 1. Si el camp del responsable 2 també està emplenat, el missatge s’enviarà als dos correus.

Pel que fa al contingut del mail, s’envia tota la informació relacionada amb els paràmetres i l’assistència que s'hagi registrat el dia de l’enviament.

 

Amb el segon botó, Deures, accedirem a la pantalla des de la qual podem registrar la informació relativa als deures. Les opcions a triar són les mateixes que abans: Fets, No fets, No demanats.  

 

 

 Amb el tercer botó, Pissarra, accedirem a la pantalla des de la qual podem registrar notes de preguntes orals o bé comentaris dels alumnes.


 

 

 

 

Si registrem que un alumne ha sortit els camps Observacions i Nota s’activen; si, en canvi, registrem que un alumne no ha sortit, només s’activarà el camp per a les observacions.

Amb el quart botó, Menjador, accedim a la pantalla que ens permetrà realitzar inscripcions puntuals al menjador. Una columna ens informarà d’aquells alumnes que tinguin ja una inscripció i de quin tipus és. Per a formalitzar la inscripció, caldrà que el professor indiqui el tipus de menú i la tarifa per a cada alumne que inscrigui.

 

 

 

 

Quan haguem realitzat la inscripció, ens n’apareixerà la informació a la columna ‘Inscripcions actuals’, tal com il·lustra la següent imatge:

Per altra banda, si existeixen parametritzacions i s’ha configurat que s’incloguin en aquesta pantalla (Administració > Cursos > Parametrització), aquestes apareixeran en forma de botons: un per a cada paràmetre.

En el cas que us mostrem, n’apareixen quatre:


Si volem registrar informació d’algun dels paràmetres, hem de clicar el botó que correspongui.

Ens apareixerà una graella amb els noms dels alumnes, i columnes en funció del tipus de valoració que haguem definit. En aquest cas: Sí/No.

Quan el paràmetre és valorable amb un text lliure, tindrem un espai per escriure-hi observacions, que podrem copiar, si així ho desitgem, a tots els alumnes.


 Quan el paràmetre és valorable de l’1 al 10, ens apareixerà una columna per poder escriure-hi un número.

Cal que tinguem en compte que aquests paràmetres només els podrem valorar d’aquells alumnes que tinguin inscripcions als serveis.

 

Per últim, el botó Acollida, que ens portarà a la pantalla que ens permetrà realitzar inscripcions puntuals al servei, exactament com en el cas del menjador. Així doncs, per inscriure un alumne haurem de seleccionar el tipus de tarifa que ha de tenir. Gràcies a la columna Inscripcions puntuals, tindrem coneixement dels alumnes que tenen inscripcions al servei, i quan en realitzem alguna, en veurem la informació en el mateix moment.

De la mateixa manera que en el cas de menjador, ens apareixeran tants botons com paràmetres tinguem definits. (Recordeu que es configuren des del mòdul del servei i s’inclouen des de la pestanya Administració > Cursos > Parametrització).

 

Si volem registrar informació d’algun dels paràmetres, hem de clicar el botó que correspongui.


Si tornem a la pàgina de la sessió, veurem que les dades d’assistència han canviat d’acord amb el que hem indicat. Aquestes dades estan guardades i sempre estaran disponibles per ser consultades o modificades. A més, el tutor d’aquests alumnes sempre pot consultar les faltes que porten acumulades i emprendre les accions que consideri oportunes.

  

 

Hi ha un permís addicional que permet que els professors, quan passen llista, puguin justificar una absència. El permís és Assistència: Permet justificar absències al passar llista. Si aquest permís no està activat, qui justifica les absències és el tutor de l’alumne des del seu espai de tutoria (pestanya Matèries - botó La meva classe).