Introducció al DOIP

Aquest mòdul és una eina de treball per al Departament d'orientació i intervenció psicopedagògica (DOIP) del centre, que serà útil sobretot a l’hora de tractar l’atenció a la diversitat.

A partir d’una nova intervenció sobre un alumne, podreu accedir amb facilitat a la informació que es va generant sobre el cas. També podreu registrar totes les intervencions i entrevistes, inclosa la possibilitat de triar amb qui es vol compartir aquesta informació. També es pot informar sobre les NEE (necessitats educatives especials) i sobre el tractament a la diversitat que s’ha adoptat per a l’alumne. A la vegada, podreu generar tota la documentació necessària des del mateix mòdul.

 


 

Vegeu tota la informació sobre el DOIP que trobareu en aquest apartat del manual.

          — Introducció als permisos

          — Permisos propis del DOIP

          — Altres permisos útils

          — Tipus d'intervencions

          — Qüestionari de l'anamnesi

          — Tipus de seguiments

          — Tipus d'entrevistes

          — Agents externs

          — Membres del DOIP

          — Costos del DOIP

          — Estadístiques

          — Filtratge

          — Sol·licitar una intervenció

          — Resum de la intervenció

          — Anamnesi

          — Seguiment

          — Entrevistes

          — Documentació

          — Informes

          — Tancar la intervenció