Preguntes freqüents sobre comptabilitat

Estem modificant aquest punt

Quines funcionalitats té el mòdul?

L’eina comptable de Clickedu permet gestionar tota la comptabilitat d’un centre. Les principals funcionalitats són:
— Consultar, modificar, donar d’alta empreses, fundacions, centres, proveïdors d’immobilitzat i proveïdors (en el cas dels proveïdors, es mostra informació per poder fer les factures).
— Consultar, modificar, donar d’alta comptes corrents, exercicis comptables, centres de cost, saldo inicial, subcomptes, bloquejos, bloqueig de comptes i assentament de tancament.
— Detecció i mostra automàtica d’errors per facilitar-ne la solució.
— Introduir factures suportades i emeses pel centre (agrupades en cas de fundacions o grups d’escoles) i generar-ne els assentaments corresponents, ja siguin assentaments de nòmines, de factures, escola complementària, bestretes, etc.
— Registrar el pagament de totes les dades introduïdes al sistema.
— Registrar el pagament de l’IRPF, seguretat social, nòmina i embargaments, crear un assentament automàticament i registrar-ne les bonificacions pertinents.
— Registrar com s’han pagat les factures rebudes i fer-ne l’assentament.
— Visualitzar, confirmar, gestionar les liquidacions de l’IVA pertinents.
— Registrar les factures cobrades al sistema.
— Emetre i cobrar rebuts dels alumnes.
— Controlar el cobrament en espècies i deduccions.
— Crear nous assentaments, assentaments de banc, de caixa d’efectiu, així com importar l'assentament de la caixa diària mitjançant una plantilla.
— Realitzar múltiples consultes sobre llibre diari, llibre major, llistat de factures rebudes, llistat de factures emeses, pressupostos, balanç de situació, balanç de sumes i saldos, compte de pèrdues i guanys, etc.
— Consultar els pressupostos dels exercicis comptables introduïts, editar-los, gestionar-los, etc., configurar-ne el repartiment, introduir partides de despeses i ingressos, veure partides actives i inactives, comparar partides entre escoles d’un mateix grup, etc.
— Ajudar a calcular la quota d'escolaritat.
— Obtenir llistats de pagaments de l’IRPF, Seguretat Social, nòmines, factures, impost de societats, IVA, embargaments, bestretes, etc.
— Obtenir el llistat de cobraments de factures.
— Generar formularis de l’Agència Estatal de l'Administració Tributària, com el 347.
— Introduir fitxes d’amortitzacions, consultar quotes d'amortització pendents, generar quotes d’amortització, veure assentaments pendents.

 

Quin és el cost del mòdul comptable? Com és el procés d’alta?

El mòdul de comptabilitat té un cost d’alta de 500 €, i una quota anual de 400 €.

Quan un centre (o grup de centres) sol·licita el servei, li fem arribar un contracte. Un cop signat, enviem unes plantilles al client per què ens faci arribar tota la informació comptable prèvia.

Aquestes dades ens permetran implementar el mòdul per tal que pugui continuar la tasca comptable des del mateix punt on la tenia amb el programa anterior.

 

El mòdul comptable és un programa extern a Clickedu?

No. El mòdul comptable és un apartat que s’integra a la plataforma, aprofita la informació de la mateixa i evita haver de fer arxius d’exportació a altres eines comptables.

Igual que Clickedu, és una eina que treballa online, sense versió local.

 

Com és l’estructura de comptes amb la que treballa Clickedu?

El sistema treballa amb aquesta estructura de comptes::

AAA BB CCCC DDD

AAA    = Compte comptable (Pla General Comptable).

BB       = Centre.

CCCC   = Subcompte.

DDD     = Centre de Cost.

 

 

 

Vull tenir usuaris que puguin fer servir el mòdul, però limitant-los les funcionalitats.

El sistema permet dos tipus d’usuaris:

Usuaris d’accés total amb permís total per gestionar la funcionalitat.

Usuaris amb accés limitat: permís per informar dades, però no per prendre decisions de gestió.

 

 

Problemes en guardar el Major.

El Major és una pantalla de consulta, per tant no es poden fer canvis ni guardar.

 

Com es vincula la part de facturació amb la part comptable de Clickedu?

A partir del CIF dels agents emissors i de les empreses que gestiona el mòdul comptable, s’estableix el vincle.

Als punts de comptabilització de l’emissióde rebuts dels alumnes i al de cobrament de rebuts dels alumnes, el sistema proposa uns assentaments que l’usuari ha de validar. Un cop validats, els assentaments queden generats automàticament.

 

No m’apareix un proveïdor que tenia donat d’alta:

Al donar d’alta els proveïdors, hi ha l’opció de marcar-los com intercomunitaris. Si voleu generar una factura d’aquest proveïdor, al fer l’alta de factura, cal que indiqueu que és una factura intercomunitària, si no, no us apareixerà.

 

Quan informo alguna data, les cel·les em queden en blanc.

El mòdul de comptabilitat té una sèrie de controls per evitar errors. Un d’ells és revisar que les dates corresponguin a l’exercici vigent; per tant, si entrem una data d’un any que no pertany a l’exercici, el sistema ho detectarà i blanquejarà les cel·les per evitar l’error.

 

Es pot treballar amb diferents finestres/pestanyes obertes?

No és recomanable treballar amb diverses finestres obertes; es pot donar el cas- que una finestra estigui treballant sobre un exercici i una altre en un altre. Si això passa, poden haver-hi problemes amb el guardat de dades.

 

Com realitzar l’assentament de tancament?

Per altra banda per fer l'assentament de tancament, podeu seguir les següents passes:

  1. Des del bloc Comptabilitat, entreu a Manteniments > Altres > Assentaments de tancament.

Per cada centre podeu realitzar les següents accions:

— Editar (icona de la clau anglesa). Per accedir a l'assentament de tancament corresponent.

— Esborrar (icona de la x). Per eliminar el tancament realitzat i els assentaments derivats.

Si entreu a un assentament, podreu introduir la data de tancament i marcar Tancament definitiu.

 

Modificar assentament desquadrat

El sistema pot impedir modificar un assentament desquadrat. En aquest cas cal obrir tiquet per sol·licitar que es rectifiqui per BBDD.

 

Duplicació d’amortitzacions;

Es pot donar el cas de tenir amortitzacions duplicades per què per una banda s’han entrat de forma manual, quan ja s’havien entrat via importació al fer l’alta del mòdul.

 

En penjar l'arxiu 197 de factures rebudes pendents d’un curs determinat al SII pot donar error en la resposta.

En alguns casos hem trobat que l’error en la resposta del SII venia donat per què s’havia informat un IVA negatiu.

 

En fer l’assentament de tancament, pot donar-se el cas que es generi el de tancament, però no el d’obertura.

Aquest error pot venir donat per què hi ha una factura amb un codi d’exercici equivocat.

El motiu d’aquest error de codi és probable que vingui donat per què l’usuari ha treballat amb diverses pestanyes alhora, modificant l’exercici i guardant els canvis alhora.

Aconsellem que quan feu la selecció d'un altre exercici o empresa tingueu només una finestra oberta.