Percentatges per a albarans

Per aplicar descomptes o augments als albarans de vendes i activitats


Si voleu aplicar descomptes a les vendes i activitats (p. ex., a les famílies nombroses) podeu crear percentatges per a albarans, que s'aplicaran a la base imposable.

  • Permís necessari: Gestionar Vendes i activitats

 


 

1. Des del bloc Gestió, accediu al mòdul Vendes i activitats.

2. Cliqueu i, a continuació, Percentatges per a albarans.

               

3. Per crear un percentatge cliqueu Nou percentatge.

4. Introduïu, com a mínim, el nom, el codi i el percentatge que s'haurà d'aplicar.

Tingueu en compte que, per aplicar descomptes, els percentatges han de ser negatius.

5. Cliqueu Guardar.

Se us redirigeix a la pantalla anterior, on podeu veure el percentatge que acabeu de crear.

Els percentatges els podeu editar () i, si no s'han utilitzat, eliminar ().

Si ja no voleu utilitzar un percentatge que s'ha utilitzat, el podeu donar de baixa. En aquesta pantalla apareixerà en vermell i ja no es podrà aplicar a futurs albarans.

Ara ja podeu aplicar el nou percentatge als albarans, des de Gestió > Vendes i activitats > Comandes > la comanda on cal aplicar el percentatge >  (Preparar) > Percentatges per a albarans.