Alumnes de la meva classe

Per tenir una visió general dels vostres alumnes


En aquesta pantalla el tutor d'una classe pot veure els seus alumnes, amb diferents accions per a cada un d'ells, i diverses opcions d'avaluació, comunicació amb les famílies i documentació oficial. Hi pot accedir des de MatèriesLa meva classe Alumnes.

Índex:
Llistat d'alumnes
Fotografies i exportació de fulls i dades
Avaluar
Famílies
Documentació oficial i normativa

LLISTAT D'ALUMNES

A la pantalla principal del mòdul hi ha el llistat d'alumnes dels quals l'usuari és tutor, amb un seguit d'accions per cada un d'ells.

               

Fitxa de l'alumne:

Per accedir a la pestanya Informació acadèmica de la fitxa de l'alumne.

Veure suro:

Per veure al suro de totes les matèries de l'alumne.

Calendari de l'alumne:

Per veure els esdeveniments de l'alumne.

Notes dels ítems avaluatius:

Per accedir, si l'etapa té ítems avaluatius, a la taula d'ítems avaluatius de la vostra classe i veure les notes de l'alumne.

 Ítems vists pels pares:

Per consultar, si l'etapa té ítems avaluatius, els ítems que els pares de l'alumne hagin marcat com a vists.

 Taula de paràmetres de control de l'aula:

Per accedir a la taula de paràmetres de control de l'aula de l'alumne.

 Notes finals de l'etapa:

Per consultar les matèries de l'etapa de l'alumne, amb la seva qualificació final, si està tancada, qui la impartia, la normativa del curs i les mitjanes.

 Recuperacions:

     (si l'etapa té recuperacions)

Per introduir notes de recuperacions d'aquelles matèries en què un alumne hagi suspès l'avaluació final o l'extraordinària.  Si utilitzeu el filtre de sobre el llistat d'alumnes, Clickedu us buscarà aquells alumnes que tinguin matèries pendents.

  • Permís necessari: Assignar notes de recuperació de cursos anteriors.

 


 

FOTOGRAFIES I EXPORTACIÓ DE FULLS I DADES

Des del quadre superior de la pestanya Alumnes podeu clicar  Fotografies i veure les fotografies dels alumnes.

               

Per obtenir un full amb els alumnes on poder passar llista (o fer-hi anotacions per a cada dia de la setmana), cliqueu  Full d'assistència (pdf). En canvi, si el que voleu és una llista dels vostres alumnes sense columnes per fer-hi observacions, el podeu obtenir amb  Full d'observacions (pdf).

Amb  Exportar alumnes (csv) genereu la llista dels alumnes.

Si des d'Administració > Tipus, configuracions i importacions/exportacions > Altres configuracions activeu Exportació de dades personals des de les matèries, podeu generar un llistat amb les dades personals de contacte dels alumnes amb   Exportar dades personals (csv).AVALUAR

Proves externes:

Aquí podeu avaluar les proves externes dels vostres alumnes.

Notes dels ítems avaluatius:

Si l'etapa té ítems avaluatius, hi podeu consultar les notes dels ítems dels vostres alumnes.

Taula d'objectius d'etapa:

Si l'etapa té alguna taula d'objectius, podeu veure'n els resultats.

Notes objectiu de la classe:

Si l'etapa té les notes objectiu activades, podeu consultar-ne l'assoliment.

Qualificació final del cicle:

Si és una etapa no reglada, aquí podeu introduir les notes finals dels alumnes.

Notes globals:

Hi veureu les notes finals d'etapa de les etapes d'Espanya que n'hagin de tenir.


A les classes d'ESO amb la normativa LOEM també es pot accedir als espais curriculars interdisciplinaris (treball de síntesi, servei comunitari i projecte de recerca).FAMÍLIES

Veure butlletins descarregats:

Aquí podeu saber els pares que s'han descarregat el butlletí de notes des de la seva plataforma o l'app o dels quals tenim confirmació que l'han rebut per correu electrònic. Perquè se'ls puguin descarregar cal que s'activi des d'Administració > Configuració del curs escolar > una etapa > Fitxa de l'alumne.

Taula d'ítems vists pels pares:

Si l'etapa té ítems avaluatius, podeu consultar els ítems que els pares hagin marcat com a vists.

Medicacions:

Amb el permís Gestionar les medicacions podeu accedir al mòdul de medicacions. També les podeu veure (amb permís o sense) a la pestanya Dades personals.

Paràmetres de control de l'aula:

Hi podeu veure els paràmetres de control i la taula de paràmetres de cada alumne.DOCUMENTACIÓ OFICIAL I NORMATIVA

Dades per a la documentació:

Els tutors dels centres espanyols poden introduir les dades per a la documentació necessàries dels seus alumnes.

Competències bàsiques:

Aquí els centres espanyols hi podeu introduir els resultats de les competències bàsiques.

Gestió de matèries optatives:

Als cursos d'ESO de Catalunya cal escollir quina nota de les matèries optatives s'utilitzarà per calcular la nota final d'etapa.