Permisos. Administració de Clickedu

Descripció dels permisos d'Administració de Clickedu


A continuació es descriu la funcionalitat dels permisos que podeu trobar a Administració > Permisos > un equip, càrrec o perfil >  (Editar) > Administració de Clickedu.

Consulteu l'índex de permisos per trobar aquell que busqueu.
ACCEDIR AL BLOC ADMINISTRACIÓ

Permet veure el bloc Administració i accedir als següents mòduls:
Gestió d’usuaris i tots els seus apartats (excepte la informació acadèmica dels alumnes, els accessos a dades protegides, els aspectes contractuals, les accions relacionades amb graelles i la validació de modificacions)
El centre (excepte les accions d’aules, edificis i inventari)
Documentació (excepte els apartats Avaluacions i Alumnes)
Tipus, configuracions i importacions/exportacions (excepte els tipus Contractes i formacions i Absències i baixes, i el subtipus d’incidències)

També permet veure Buscar accions i Accions directes.

Està pensat per a responsables TIC, secretaria, administració i l'equip directiu del centre.

 

ASSIGNAR PERMISOS A EQUIPS, CÀRRECS I PERFILS

Permet veure el mòdul Permisos, a Administració, per donar i treure permisos als usuaris.

També cal algun dels permisos següents:
Accedir al bloc Administració
Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics
Gestionar les dades del personal docent i PAS

Està pensat per a l'equip directiu del centre.

 

CREAR I MODIFICAR LES GRAELLES DELS USUARIS

Permet accedir a les accions Graelles de dades d’alumnes i responsables i Graelles de dades del personal i altres usuaris, des del mòdul Gestió d’usuaris, a Administració.

També cal algun dels permisos següents:
Accedir al bloc Administració per a totes les graelles
Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics només per a les graelles d’alumnes i responsables
Gestionar les dades del personal docent i PAS només per a les graelles de PD i PAS

Està pensat per a secretaria.

 

VALIDAR LES MODIFICACIONS QUE FAN ELS USUARIS

Permet validar una modificació de les dades personals d’un usuari feta per aquest mateix o pels seus responsables.

Al bloc Sumari apareixerà un avís quan es faci alguna modificació i al bloc Gestió apareixerà el mòdul Validar modificacions.

Està pensat per a secretaria.

 

VEURE ELS ACCESSOS A LES DADES PROTEGIDES

Permet accedir al botó Dades protegides i veure una estadística dels accessos a la plataforma segons el tipus d’usuari, des d’Administració > Gestió d’usuaris > Accions > Accessos dels usuaris.

També cal algun dels permisos següents:
Accedir al bloc Administració per a tots els accessos
Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics només per als accessos d’alumnes i responsables
Gestionar les dades del personal docent i PAS només per als accessos de PD i PAS

Està pensat per a l'equip directiu.

 

GESTIONAR AVISOS I ALERTES DEL BLOC ADMINISTRACIÓ

Permet visualitzar el mòdul Avisos i Alertes, a Administració, per accedir a l’assistent d’errors de l’estructura, les matèries, els usuaris i les adreces electròniques, i així poder detectar possibles errors en la configuració de Clickedu.

També cal algun dels permisos següents:
Accedir al bloc Administració
Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics
Gestionar les dades del personal docent i PAS

Està pensat per al responsable TIC, secretaria i caps d'estudis.

 

CONFIGURAR ELS MÒDULS DE SUMARI PER ALS PERFILS D'USUARI

Permet configurar com veu el bloc Sumari, per defecte, el personal de l’escola, des de Sumari > Configurar.

Està pensat per al responsable TIC.

 

SINCRONITZAR CLICKEDU AMB UN DOMINI DE G SUITE

-

 

PERMETRE AUTORITZACIONS AL WEBSERVICE A NIVELL DE SISTEMA

Permet la connexió a través de webservices entre Clickedu i aplicacions específiques de les escoles. Per poder tenir accés a través de webservice cal posar-se en contacte amb Clickedu per determinar les especificacions d'aquestes connexions.

Està pensat per al responsable TIC.

 

ACCEDIR A LA PLATAFORMA DENARIO

-

 


 

Gestió acadèmica

GESTIONAR LES DADES DELS ALUMNES I ELS ASPECTES ACADÈMICS

Permet veure el bloc Administració i accedir als següents mòduls:
Gestió d’usuaris i els apartats Alumnes i Pares i mares (excepte la informació acadèmica dels alumnes, els accessos a dades protegides, les accions relacionades amb graelles i la validació de modificacions)
Acadèmic i tots els seus apartats (excepte les estructures de cursos relacionades amb cicles formatius i PQPI i els apartats Frases complementàries i Desenvolupament personal de l’acció Administrar frases)
El centre (excepte les accions d’aules, edificis i inventari)
Documentació (excepte els apartats Avaluacions i Alumnes)
Tipus, configuracions i importacions/exportacions (excepte els tipus Contractes i formacions i el subtipus d’incidències)

També permet veure Buscar accions i Accions directes.

Està pensat per a responsable TIC, secretaria i caps d'estudis.

 

GESTIONAR HORARIS

Permet accedir al mòdul Horaris, a Administració, amb tots els seus apartats i accions.

També cal algun dels permisos següents:
Accedir al bloc Administració
Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics
Gestionar les dades del personal docent i PAS

Està pensat per a secretaria i caps d'estudis.

 

GESTIONAR LES FRASES DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Permet accedir a l’apartat Desenvolupament personal, des d’Administració > Acadèmic > Accions > Administrar frases, per administrar les frases i els quantificadors que es poden fer servir a la valoració individual de l’alumne i que acompanya el butlletí de notes.

Per poder configurar el desenvolupament personal per a un curs cal que alguna matèria d’aquest curs estigui administrada al curs escolar actual.

També cal el permís Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics.

Està pensat per a secretaria i caps d'estudis.

 

GESTIONAR LES FRASES DE LES ÀREES COMPLEMENTÀRIES

Permet accedir a l’apartat Frases complementàries, des d’Administració > Acadèmic > Accions > Administrar frases, per administrar les frases de les matèries complementàries.

Aquestes frases seran accessibles perquè els mestres les utilitzin per avaluar quan la configuració del format d’avaluació d’Infantil i Primària sigui Àrees curriculars i àrees complementàries (àrees curriculars avaluables amb nota de coneixements i nota d’actitud i àrees complementàries avaluables amb frases i observacions).

Per poder crear frases per a les matèries complementàries cal que aquestes matèries estiguin administrades al curs escolar actual.

També cal el permís Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics.

Està pensat per a secretaria i caps d'estudis.

 

GESTIONAR ELS CICLES FORMATIUS

Permet gestionar els cicles formatius (altes, estructura, unitats formatives, competències, professors), des d’Administració > Acadèmic > Estructura de cursos, i accedir a l’acció Alta titulació cicle formatiu.

També cal el permís Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics.

Està pensat per a responsables dels cicles formatius de l'escola.

 

GESTIONAR LES TITULACIONS DELS PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

Permet gestionar les titulacions del Programa de Formació i Inserció (PFI) (abans anomenat Programa de qualificació professional inicial, PQPI), des d’Administració > Acadèmic > Estructura de cursos, i accedir a l’acció Administració PQPI.

També cal el permís Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics.

Està pensat per a responsables del PFI de l'escola.

 

GESTIONAR LES TAULES D'OBJECTIUS D'ETAPA

Permet accedir a Taula d'objectius d'etapa, a Administració > Acadèmic > Accions > Administrar frases, i configurar diferents taules perquè els professors d'una matèria puguin avaluar els alumnes en base a uns objectius a complir al llarg de l'etapa.

També cal el permís Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics.

Està pensat per a caps d'estudis.

 


 

Gestió del personal docent i d'administració i serveis

GESTIONAR LES DADES DEL PERSONAL DOCENT I PAS

Permet veure el bloc Administració i accedir als següents mòduls:
Gestió d’usuaris i els apartats Docents i Administració i serveis (excepte els aspectes contractuals, les accions relacionades amb graelles, la validació de modificacions i els llistats relacionats directament amb els alumnes i les seves famílies)
El centre (excepte les accions d’aules, edificis i inventari)
Tipus, configuracions i importacions/exportacions (excepte el subtipus d’incidències i les importacions/exportacions)

També permet veure Buscar accions i Accions directes.

Està pensat per a secretaria o recursos humans.

 

CONFIGURAR ELS ASPECTES CONTRACTUALS

Permet crear i modificar contractes tant del personal docent com del d’administració i serveis i gestionar-los.

Permet accedir als botons Contractes i estadis, Altes i baixes i Titulació dels usuaris del personal docent i d’administració i serveis, i als llistats de dades de formació, de dades contractuals, de contractes de finalització pròxima i de dades d’altes i baixes, des del mòdul Gestió d’usuaris.

També cal algun dels permisos següents:
Accedir al bloc Administració
Gestionar les dades del personal docent i PAS
Està pensat per a recursos humans.