Dades per a la documentació

Per poder introduir dades necessàries per a la documentació oficial


Hi ha dades que només es necessiten per a la documentació oficial. Aquestes dades les podeu introduir des d'aquesta pantalla.

1. Des d'Administració, accediu al mòdul Documentació i cliqueu Dades per a la documentació.

  • Permisos necessaris: Accedir al bloc Administració o Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics.

També hi podeu accedir des de MatèriesDades per a la documentació, per introduir dades de la vostra classe si sou tutor o de totes amb el permís Accedir a Dades per a la documentació de totes les classes des de Matèries.

En aquells casos en què hàgiu d'introduir dades del consell orientador, també ho podeu fer des de l'acta de l'avaluació final d'una classe, amb el botó 'Consell orientador'.

2. Trieu la classe de la qual voleu afegir aquestes dades i, si ho desitgeu, el nom de l'alumne.

3. Escolliu si voleu introduir dades d'etapa o de curs i cliqueu 'Cercar'.

               

4. Introduïu les dades i cliqueu 'Guardar'.

Recordeu que podeu generar aquesta documentació des de AdministracióDocumentacióAvaluacions > una classe > una avaluació > Documentació: 'generar' i des de Matèries > Avaluacions > una classe > una avaluació > Documentació: 'generar'.