Glossari de termes de Clickedu

Absència

Un alumne no es presenta a classe.

Matèries

Absència justificada

Absència d'un alumne que el seu tutor ha considerat justificada.

Matèries

Acció

Mesura que pren l'escola per millorar algun aspecte del seu funcionament. Una acció es pot emprendre a partir d'una incidència o a partir d'un pla d'accions. Un cop donada d'alta, passa per diferents fases en les que serà atesa per persones expressament seleccionades.

Incidències

Acció correctiva

Acció immediata presa per solucionar una incidència.

Incidències

Activitat extraescolar

Activitats que tenen lloc fora de l'horari escolar.

Extraescolars

Agents emissors

Els diferents agents que poden generar rebuts.

Gestió de rebuts

Àlbum de fotografies

Conjunt de fotografies visibles pels usuaris.

Comunicació

Anotació

En una sessió, és un petit text que serveix per destacar-ne qualsevol aspecte rellevant que val la pena recordar en el futur. De forma molt semblant, també és possible escriure una anotació en la fitxa d'un l'alumne. En tots dos casos és possible decidir si l'anotació serà visible només per qui la crea o ho serà també pel tutor d'aquella classe o alumne.

Matèries

Aprovació

Estat d'un document validat que indica que la persona que té assignada ja en pot realitzar l'aprovació i publicació, si ho creu convenient.

Arxius

Àrea de preguntes

L'àrea d'una pregunta es refereix a la seva temàtica.

Enquestes

Arxiu de pas

Arxiu que Clickedu exigeix al personal de l’escola (docents i administració i serveis) per entrar al sistema. Els alumnes i famílies no necessiten aquest arxiu. Es tracta d'una mesura de seguretat que complementa la paraula de pas. Per tant, s'ha de guardar amb molta cura i s'ha d'impedir que cap altra persona hi accedeixi. L'arxiu de pas conté en el seu interior un seguit de números i lletres generades automàticament que Clickedu fa servir per comprovar que la persona que desitja entrar és realment qui hauria de ser. No n'hi ha dos d'iguals i tothom en té assignat un de propi. Per raons de seguretat, l'arxiu de pas serveix durant els tres mesos posteriors a la data en què va ser creat. Després d'aquest període caduca i Clickedu envia un e-mail a l'usuari on s'adjunta un nou arxiu de pas, vàlid pels tres mesos següents.

General

Avaluació d'incidència o suggeriment de millora

Procediment que consisteix a decidir les accions necessàries per resoldre un problema i les persones que s'encarregaran de realitzar-les. L'avaluació també permet arxivar la incidència en una categoria, indicar si cal donar resposta a la persona que l'ha emès o mostrar la no conformitat si es tracta d'un problema greu.

Incidències

Avaluació extraordinària

Només a ESO. Després que suspenen l’avaluació final d’una matèria, els alumnes tenen una oportunitat extra d’aprovar-la (però només amb un 5).

Matèries

Avaluació final

Avaluació de final de curs.

Matèries

Avaluació prèvia

Avaluació per fer un seguiment dels alumnes realitzada durant els mesos d’octubre/novembre.

Matèries

Avaluació tancada

Estat d'una avaluació que impedeix que es modifiqui la informació acadèmica d'un alumne.

Matèries

Avís d’assistència

Missatge que el tutor envia als pares d'un alumne quan aquest ha acumulat sis absències injustificades.

Matèries

Bancs de frases

Frases que es faran servir a les avaluacions o observacions.

Frases

Bloqueig de l'avaluació

Procés en què es traspassa la facultat de modificar les notes d'una matèria per una avaluació del professor titular al secretari acadèmic

Matèries

Bústia de suggeriments

Espai que tenen les famílies del centre, dins el Clickedu, per fer arribar les seves propostes o suggeriments al centre.

Gestió 

Butlletí

Publicació de l'escola (Newsletter) que pot estar associada a una notícia.

Comunicació

Carpeta validada

Lloc on es posen documents validats. L'accés a una carpeta validada i la possibilitat de crear-ne de noves a dins està restringit a les persones especificades pel Coordinador de Qualitat.

Arxius

Càrrecs

Organització d'usuaris al Clickedu en funció de les seves responsabilitats a l'escola.

Càrrecs i permisos

Comodí (flux de comunicació)

Element que es substituirà pel concepte que implica.

Comunicació

Conceptes facturables

Tots aquells conceptes dels quals l’escola pot emetre rebuts.

Gestió de rebuts

Contacte

Persona que, no pertanyent a l'escola, vulguem mantenir-hi comunicació. Fitxa amb les dades personals i de contacte.

Comunicació

Continguts d'una matèria

Cadascun dels punts que formen el temari d'una matèria. Pot equivaldre a una sessió o a més d'una en funció del grau de detall que vulgui aconseguir el professor. Cada punt pot anar acompanyat d'una explicació detallada, d'arxius adjunts i de vincles a Internet que n'ampliïn la informació que conté. Els continguts d'una matèria poden ser compartits amb altres professors per tal d'estalviar feina a l'hora d'introduir informació dins el Clickedu. Per fer-ho, s'utilitzen les funcions 'copiar continguts a' i 'obtenir continguts de'.

Matèries

Fòrum

Conversa oberta pel professor de la matèria, que permet participar als alumnes, responent el missatge, permetent el debat entre els alumnes i el professor. El professor la tanca quan cregui necessari.

Matèries

ítem avaluatiu d'avaluació

Activitat vinculada a una matèria que el professor té en compte a l'hora de valorar el rendiment d'un alumne. Un criteri d'avaluació pot referir-se als conceptes i procediments apresos per l'alumne o a l'actitud mostrada al llarg de l'activitat. Els criteris d'avaluació d'una matèria poden ser compartits amb altres professors per tal d'estalviar feina a l'hora d'introduir informació dins el Clickedu. Per fer-ho, s'utilitzen les funcions 'copiar criteris a' i 'obtenir criteris de'.

Matèries

Criteri de text

Informació en format text vinculada a una matèria que el professor té en compte a l’hora de valorar el rendiment d’un alumne. S’usarà en moments que es vol registrar preguntes de valoració subjectiva. (veure ítem avaluatiu)

Matèries

Data fi de publicació

Data en què la notícia deixa de ser visible per als usuaris del Clickedu.

Comunicació

Data de tancament

Data que indica fins quin dia serà possible respondre l’enquesta

Enquestes

Definició de polítiques i responsabilitats/ planificació

Tipus de document validat

Arxius

Definició de processos

Tipus de document validat

Arxius

Data publicació (àlbum de fotos)

Data en què la notícia és visible per als usuaris de Clickedu

Comunicació

Destinataris d'esdeveniment

Persones o grups que rebran un esdeveniment que es creï a través del mòdul del calendari. L'esdeveniment s'integrarà d'aquesta manera en el calendari personal de cadascun dels destinataris. Un exemple d'ús d'aquesta funcionalitat seria, per exemple, anunciar la data d'una reunió a la resta de professors del centre.

Calendari

Directori de persones

Llistat d'usuaris i contactes que podem agrupar i organitzar de manera privada per poder enviar comunicacions.

Comunicació

Document validat

Document que pretén convertir-se en una referència vàlida davant una necessitat de l'escola. Per aconseguir-ho passa per un procés de validació que consta de diferents fases i en el que intervenen vàries persones amb diferents graus de responsabilitat. Hi ha documents validats de quatre tipus: a) definició de processos, b) definició de polítiques i responsabilitats/planificació, c) síntesi d'informació, anàlisi i d) registre.

Arxius

Documents externs

Documents elaborats per persones externes a l'escola que poden ser d'utilitat: lleis, decrets, informes, etc. Quan s'introdueix un document extern hi ha dues possibilitats: pujar l'arxiu o introduir l'adreça d'Internet que permet descarregar-lo.

Arxius

Donatiu

Concepte facturable que es considera donatiu a la Fundació i que queda computat en el model 182.

Gestió de rebuts

Drets de lectura

Només es permet la lectura del contingut.

 

Drets escriptura

Es permet modificar dades o bé crear carpetes i pujar arxius.

 

Enquesta publicada

Enquesta a punt per ser resposta perl tipus d’usuari corresponent.

Enquestes

Equips

Organització d'usuaris al Clickedu per a una funció determinada.

Càrrecs i permisos

Esdeveniment

Dins el mòdul del calendari, un esdeveniment és qualsevol cosa que té una data associada. Hi ha tres tipus d'esdeveniments: una nota, un esdeveniment amb hora i un esdeveniment sense hora. Les notes són petites informacions que volem vincular a un dia concret ('Buscar vol per a les vacances', per exemple). Els esdeveniments amb hora, com el seu nom indica, són aquells que  comencen en un moment determinat ('reunió professorat BTX', per exemple). Els que no tenen hora, en canvi, s'entén que tenen lloc al llarg del dia (un aniversari, per exemple).

Calendari

Etapa

Curs escolar

 

Exercici Comptable

Any econòmic, període de temps comprés entre dos balanços anuals successius

Gestió de rebuts, Assentaments

Filtres

Element que permet fer seleccions específiques d'informació.

Cursos escolars

Fitxa de l'alumne

Espai on es guarda tota la informació que fa referència a un alumne particular. S'hi detalla la classe a la qual pertany, el nom del seu tutor, el seu horari, les notes, les absències, els retards  i les anotacions que el professor ha escrit al llarg del curs.

Matèries

Flux de comunicació

Mitjà a través del qual es fa intercanvi d'informació entre l'Escola i la Comunitat educativa.

Comunicació

Formats de treball

Tipus de document validat que té la particularitat d'actuar com a  plantilla per generar altres documents. Un format de treball pot ser, per exemple, el document que especifica com han de ser les actes de reunions de final d'avaluació de batxillerat.

Arxius

Fórmula de l'avaluació

Fórmula matemàtica que especifica el pes que tindrà cadascun dels criteris d'avaluació definits pel professor en la nota final. El número resultant no és definitiu, és un suggeriment que el Clickedu fa al professor i que aquest podrà retocar a mà si ho creu convenient.

Matèries

Frases d’avaluació

Frases tipus que es poden utilitzar per a les observacions dels alumnes. L’aplicació disposa d’una bateria de frases genèriques i permet generar-ne de pròpies, organitzant-les per categories

Matèries

Freqüència

La freqüència és un valor numèric que complementa el tipus de repetició d'un esdeveniment del calendari. Si s'ha especificat, per exemple, que l'esdeveniment 'Reunió club de lectura' té un tipus de repetició setmanal i la seva freqüència és 2, significarà que  cada dues setmanes tindrà lloc aquesta reunió.

Calendari

Generar Q19

Fitxer tipus Quadern 19 que és l'estàndard segons l'associació de bancs i caixes. Aquest botó genera el fitxer Q19 per enviar una remesa de rebuts al banc.

Gestió de rebuts

Grup personal

Serveix per tenir junts un seguit d'usuaris i contactes per poder-los enviar comunicacions.

Comunicació

Incidència o suggeriment de millora

Procediment mitjançant el qual l'escola introdueix dins el Clickedu una incidència o un suggeriment de millora per tal d'iniciar la seva resolució. Pot iniciar aquest procediment qualsevol persona que formi part del personal docent o del PAS.

Incidències

Inscripció

Acció d'inscriure's a una activitat.

Extraescolars, Menjador, Guarderia

Inscripció permanent

Acció d'inscriure's a una activitat de forma permanent. Afecta la facturació de l'activitat perquè es cobrarà el preu mensual.

Extraescolars, Menjador, Guarderia

Inscripció puntual

Acció d'inscriure's a una activitat de forma esporàdica (afecta pocs dies).

Extraescolars, Menjador, Guarderia

Les meves carpetes

Espai dins el mòdul 'arxius' en el que és possible desar-hi arxius propis per tal de tenir-los a l'abast des de qualsevol lloc. La capacitat d'aquest espai és de 100 mb.

Arxius

Límit acceptació

Número que marca el punt a partir del qual la valoració d'una enquesta és considerada acceptable.

Enquestes

Límit objectiu

Número que indica la valoració desitjada per a una enquesta

Enquestes

Línia de comunicació

Element concret que fa una acció comunicativa concatenada en tot el flux de comunicació.

Comunicació

Llistat d’absències

Llistat d'alumnes que no han assistit a classe.

Gestió

Llistat d'alumnes

Pantalla en què es mostra un llistat dels membres d'una classe en la qual es pot escollir el tipus d'informació que es vol veure de cadascun dels alumnes: notes, assistència a classe, deures entregats, sortides a la pissarra, etc.

Matèries

Llistat d’avisos

Llistat d'avisos faltes d'assistència, retards o peticions d'entrevistes que arriben a consergeria.

Gestió

Mesos Facturables

Mesos en els quals s’emetrà rebuts.

Gestió de rebuts

Modificacions

Canvis que l’usuari fa sobre les seves dades personals.

Gestió

Mòdul

Cadascuna de les seccions principals en les que està organitzat el Clickedu: el mòdul Matèries, el mòdul Calendari, el mòdul Arxius, etc.

General

No conformitat

Estat que s'aplica a una incidència o a un suggeriment de millora per indicar que és d'extrema importància i que, en conseqüència, mereix un tractament diferenciat.

Incidències

Nom d'usuari

Paraula construïda a partir del nom i cognoms d'una persona que serveix per identificar-se quan es vol accedir al Clickedu.

Matèries

Nota calculada

La nota que el Clickedu suggereix a partir de la fórmula d'avaluació que ha definit el professor de la matèria.

Matèries

Nota modificada

La nota que el professor introdueix manualment dins el Clickedu. Aquesta nota preval sobre la nota calculada i és la que el programa considera definitiva.

Matèries

Pagament parcial

Pagament que no és complet.

Gestió de rebtus

Paràmetre

Variables que es poden tenir en compte a l’hora de passar llista al menjador i/o guarderia.

Gestió

Paraula de pas

Contrasenya que permet entrar al Clickedu.

General

Passarel·la

Enllaços que crear l'escola per als usuaris del Clickedu

Gestió de tipus i configuracions

Pendent d'avaluació

Estat d'un grup d'accions que indica que estan pendents d'avaluar per iniciar el seu procés de tramitació.

Incidències

Pendent de realització

Estat d'una acció que indica que està llesta per ser realitzada per la persona que ha designat el Coordinador de Qualitat.

Incidències

Pendent de tancament

Estat que indica que les accions planificades han estat realitzades i que només resta especificar una data de tancament.

Incidències

Perfils

Tipus d'usuari del Clickedu.

Càrrecs i permisos

Permís de lectura

Dret a poder veure els arxius que dins una carpeta validada

Arxius

Permís d'escriptura

Dret que permet, a més de veure els arxius que hi ha dins una carpeta validada, poder crear nous documents i carpetes.

Arxius

Persona que emet

La persona o col·lectiu que es queixa d'algun aspecte del funcionament de l'escola. Cal indicar la persona que emet quan es dóna d'alta una incidència o un suggeriment de millora.

Incidències

Persona que registra

La persona que recull una queixa i la introdueix en el Clickedu per iniciar la seva tramitació.

Incidències

PGC

Pla general Comptable

Gestió de rebuts

Pla d'accions

Procés que té per finalitat posar en marxa les accions necessàries per millorar algun aspecte de l'escola. A diferència d'una incidència, no cal que es produeixi un problema per començar a donar d'alta les accions necessàries.

Incidències

Planificar continguts

Assignar una data a cadascun dels punts que formen els continguts d'una matèria.

Matèries

Porteria

Consergeria / Secretaria.

Gestió

Pou

Espai per al lliurement de treballs per part dels alumnes als seus professors

Matèries

Presentadors

Dades amb què es presentarà el fitxer de domiciliacions bancàries (norma 19)

Gestió de rebuts

Propietari d'esdeveniment

Persona que comparteix un esdeveniment que ha creat amb altres persones i que té en exclusiva el dret de modificar-lo o eliminar-lo.

Calendari

Publicat - Versió vigent

Estat d'un document validat que indica que ha superat tots els filtres d'avaluació.

Arxius

Registre

Tipus de document validat

Arxius

Remeses

Enviar diners d'un compte a un altre.

Gestió de rebuts

Remeses retornades

Retorn dels diners abonats primer via una remesa.

Gestió de rebuts

Responsable de la gestió

Persona encarregada de resoldre una o més accions i notificar el seu estat mitjançant el Clickedu.

Incidències

Responsable de registre

Persona o col·lectiu responsable dels documents validats del tipus 'registre'

Arxius

Respostes tipus

Respostes model per a la bústia de suggeriments.

Gestió

Retard

Un alumne arriba tard a classe

Matèries

Retard justificat

Retard d'un alumne que el seu professor ha considerat justificat.

Matèries

Reunió d'avaluació

Reunió del claustre de professors d'una classe per prendre decisions sobre l'avaluació dels alumnes.

Matèries

Revisió

Estat d'un document validat que indica que les persones que té assignades ja poden començar a revisar-lo. Un cop ho facin traslladaran les seves observacions al creador de l'arxiu, que el rectificarà i el deixarà a punt per ser aprovat.

Arxius

Revisió - Data límit superada

Estat d'un document validat en fase de revisió que ha superat la data assignada per la persona que el va introduir.

Arxius

Secció (butlletí)

Part d'una publicació, en aquest cas, dels butlletins.

Comunicació

Sessió

Una sessió equival a un dia de classe d'una matèria determinada. En la majoria de casos, una sessió dura seixanta minuts.

Matèries

Síntesi d'informació, anàlisi

Tipus de document validat

Arxius

Substitució

Canvi en la direcció d'una sessió que es produeix quan un professor no pot assistir a classe i delega la responsabilitat a un col·lega. El professor substitut podrà d'aquesta manera fer el control d'assistència i accedir a les dades de la sessió disponibles des del Clickedu.

Matèries

Sumari de l’alumne

Recull de vincles i recursos dels continguts de les matèries marcats com a visibles pels professors, que els alumnes veuran al seu sumari

Matèries

Suro

Espai on els professors deixen materials i/o enllaços pels alumnes

Matèries

Tancament global de l'avaluació

Procés en què es fa públiques les notes de l'avaluació a través del programa i es permet emetre documentació (butlletins de notes, actes oficials d'avaluació, etc.)

Matèries

Tancar avaluació

Acció que impedeix que es facin canvis sobre les dades acadèmiques dels alumnes relatives a una avaluació. S'acostuma a fer quan s'han posat totes les notes d’una matèria i es vol donar per finalitzada una avaluació.

Matèries

Tancar una incidència o suggeriment de millora

Donar per finalitzades un grup d'accions agrupades sota una incidència o suggeriment de millora.

Incidències

Tipus

Grups en què s’organitza l’activitat extraescolar.

Extraescolars

Tipus de comunicació

Opcions mitjançant les quals es pot fer la comunicació entre l'escola i les famílies a través del Clickedu: mail, sms, pdf…

Comunicació

Tipus de repetició

Quan es crea un nou esdeveniment en el mòdul del calendari, és possible especificar que es repetirà en el futur. Per fer-ho el Clickedu ofereix diferents tipus de repetició: diària, setmanal, mensual dia de la setmana ('el primer dilluns de cada mes'), mensual dia de la setmana invers ('l'últim diumenge de cada mes') i mensual dia X del mes ('el dia 1 de cada mes').

Calendari

Tipus d'enquesta

El tipus d'una enquesta es refereix al públic a qui s'adreça: a) pares i mares, b) professors, c) alumnes i d) personal d'administració i serveis.

Enquestes

Tramesa massiva e-mails

Enviament massiu e-mails.

Comunicació

Tramesa massiva SMS

Enviament massiu sms.

Comunicació

Trameses del butlletí

Enviament de butlletins.

Comunicació

àmbits de la matèria

Permeten avaluar aspectes específics d'una matèria.

Cursos i matèries

Validació de documents

Procés a través del qual un document d'interès per a l'escola és revisat per diferents persones per tal de consensuar els seus continguts. El document passa per diferents fases -revisió, aprovació i publicació-, en les que responsables assignats expressament decidiran si pot passar a la fase següent, fins que finalment s'acabi publicant.

Arxius

Valor màxim

Número màxim amb què es pot valorar una pregunta

Enquestes

Versió anterior

Document caducat per substitució d'un altre de més actual.

Arxius

Versió caducada

Estat d'un document validat que indica que ha superat la data de caducitat indicada pel seu creador.

Arxius

Versió de document

Número que s'assigna a un document validat que indica la seva versió. Com més gran és el nombre, més recent és el document.

Arxius