Índex de permisos

Aquest és l'índex de permisos de Clickedu. Per conèixer les funcionalitats d'algun d'ells, cliqueu-lo: accedireu a la part del manual en què s'explica.

Si voleu assignar un permís a un equip, càrrec o perfil, la millor manera per trobar-lo és —a Administració > Permisos > un equip, càrrec o perfil >  (Editar)— clicar Mostrar tots els permisos i després cercar el nom del permís utilitzant el cercador del navegador (Ctrl + F o ⌘ + F).

 


 

ADMINISTRACIÓ DE CLICKEDU

          — Accedir al bloc Administració
          — Assignar permisos a equips, càrrecs i perfils
          — Crear i modificar les graelles dels usuaris
          — Validar les modificacions que fan els usuaris
          — Veure els accessos a les dades protegides
          — Gestionar avisos i alertes del bloc Administració
          — Configurar els mòduls de Sumari per als perfils d'usuari
          — Sincronitzar Clickedu amb un domini de G Suite
          — Permetre autoritzacions al Webservice a nivell de sistema
          — Accedir a la plataforma Denario

— Gestió acadèmica
          — Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics
          — Gestionar horaris
          — Gestionar les frases de desenvolupament personal
          — Gestionar les frases de les àrees complementàries
          — Gestionar els cicles formatius
          — Gestionar les titulacions dels Programes de Formació i Inserció (PFI)
          — Gestionar les taules d'objectius d'etapa

 Gestió del personal docent i d'administració i serveis
          — Gestionar les dades del personal docent i PAS
          — Configurar els aspectes contractuals

 


 

AVALUACIONS

 Llistats d'avaluacions
          — Veure els llistats de les avaluacions d'una classe (etapa)

Convocar reunions d'avaluació
          — Convocar reunió d'avaluació (etapa)

Modificar i bloquejar notes
          — Modificar les notes en les actes d'avaluació i el resum d’avaluació
          — Modificar les notes des de la pantalla d'avaluacions
          — Modificar les notes des de la fitxa de l'alumne
          — Modificar les observacions des de la fitxa de l'alumne
          — Assignar notes de recuperació de cursos anteriors
          — Bloquejar manualment les notes (etapa)

Escriure actes i tancar avaluacions
          — Escriure les actes d'avaluació (etapa)
          — Tancar l’avaluació (etapes)

Veure i imprimir butlletins, preactes i actes d'avaluacions
          — Veure i imprimir butlletins de notes per als alumnes
          — Veure i imprimir preactes i actes d'avaluacions (etapa)

 


 

MATÈRIES

— Continguts de les matèries
          — Copiar continguts de les matèries
          — Copiar ítems avaluatius
          — Copiar tests autoavaluatius
          — Copiar entregues de treballs
          — Copiar recomanacions
          — Veure la revisió de les unitats didàctiques
          — Veure i realitzar versions dels continguts de les matèries (etapa)

— Gestió de substitucions
          — Assignar professors per a substitucions (etapa)

— Assistència
          — Accedir a Assistència data per passar llista d'un dia determinat
          — Justificar assistència (absències i retards)
          — Justificar absències en passar llista
          — Veure el llistat d'absències i retards dels alumnes. Avisos de consergeria

— Entrevistes i converses
          — Tenir entrevistes com a càrrec (etapes)
          — Veure entrevistes d'alumnes de baixa
          — Gestionar converses amb els pares i alumnes (etapes)

— Treball de recerca
          — Administrar Treball de Recerca. Triar tutors de TR per al curs escolar. Posar la data d'entrega del TR
          — Assignar els tutors dels TR
          — Introduir les dates d'entrega dels TR
          — Accedir a Treball de recerca
          — Gestionar els ítems avaluatius dels TR
          — Assignar els tribunals dels TR
          — Valorar els TR
          — Poder ser tutor o tribunal dels TR (etapa)

— Pràctiques empresa
          — Administrar pràctiques a empreses
          — Poder ser tutor de pràctiques a empreses

— Indicadors
          — Accedir als indicadors d'assistència

— DOIP
          — Administrar el DOIP
          — Donar d'alta noves intervencions del DOIP
          — Accedir a la taula d'alumnes del DOIP
          — Gestionar l'anamnesi
          — Gestionar els documents del DOIP
          — Modificar les NEE a la fitxa de l'alumne
          — Veure Informe de Conclusions i Pautes a la fitxa de l'alumne

— Comportament
          — Configurar Comportament
          — Responsable de Comportament
          — Poder ser escollit per fer-se càrrec d'una sanció

 


 

CONTINGUTS

          — Administrar i gestionar els recursos del centre
          — Validar els recursos del centre
          — Administrar les llicències de les diferents editorials

 


 

COMUNICACIÓ

          — Administrar els fluxos de comunicació i visualitzar l'històric de trameses
          — Accedir al llistat de les comunicacions pendents
          — Enviar correus electrònics a tots els usuaris
          — Enviar correus electrònics als alumnes i els seus responsables de les pròpies matèries
          — Enviar correus electrònics al personal docent i PAS
          — Enviar SMS a tots els usuaris
          — Enviar SMS als alumnes i els seus responsables de les pròpies matèries
          — Enviar SMS al personal docent i PAS
          — Configurar capçaleres i peus

— Notícies i fotografies
          — Administrar les notícies
          — Administrar els àlbums de fotos
          — Crear i enviar els butlletins de notícies

— Missatgeria interna
          — Gestionar la missatgeria interna
          — Responsable de la moderació dels missatges de la missatgeria interna
          — Accedir a la moderació dels missatges de la missatgeria interna dels alumnes de les pròpies classes

 


 

CALENDARI

          — Introduir esdeveniments al calendari d’altres usuaris
          — Administrar espais i inventari
          — Validar reserves d'aules i inventari

 


 

ARXIUS

          — Administrar els documents validats
          — Accedir als llistats dels documents validats i dels formats de treball
          — Afegir formats vinculats al document validat
          — Administrar els documents externs
          — Administrar les carpetes públiques

 


 

GESTIÓ

          — Gestionar les nòmines
          — Gestionar la comptabilitat
          — Generar cartes amb les contrasenyes dels alumnes, pares i mares
          — Veure les dades d'accés a l'aplicació
          — Passar llista al professorat
          — Accedir als indicadors de qualitat
          — Gestionar les preinscripcions d'usuaris
          — Modificar els propis fitxatges
          — Gestionar el control horari i generar documentació
          — Accedir al mòdul d'autoritzacions

— Rebuts
          — Gestionar els rebuts
          — Gestionar el control de cobraments i retorns de rebuts
          — Modificar les dades de les formes de pagament

— Entrevistes i reunions de pares
          — Concertar entrevistes amb els pares
          — Convocar reunions de pares i mares (etapa)

— Formació
          — Accedir al mòdul Formacions professorat
          — Validar formacions sol·licitades
          — Sol·licitar formació

— Incidències
          — Avaluar les incidències generals
          — Veure el llistat d'incidències de Clickedu
          — Ser el contacte del centre amb Clickedu
          — Poder realitzar una incidència informàtica
          — Avaluar les incidències informàtiques
          — Assignar qui realitza una incidència de manteniment
          — Veure el llistat d'incidències de manteniment
          — Poder realitzar una incidència de manteniment
          — Tancar incidències de manteniment
          — Gestionar riscos, oportunitats i informes de millora

— Plans d'accions i auditories 
          — Gestionar auditories
          — Veure tots els plans d'accions
          — Gestionar els propis plans d'accions
          — Gestionar les pròpies accions

— Bústia de suggeriments
          — Accedir a la bústia de suggeriments
          — Accedir al llistat de suggeriments de qualitat
          — Veure el llistat de suggeriments de la bústia

— Enquestes
          — Administrar les enquestes (tipus d'usuari)

 


 

SERVEIS

— Extraescolars
          — Gestionar Extraescolars
          — Coordinador d'extraescolars
          — Monitor d'activitats extraescolars
          — Donar d’alta i de baixa alumnes d'activitats extraescolars
          — Veure els llistats dels inscrits a extraescolars

— Menjador
          — Gestionar Menjador
          — Donar d’alta i de baixa alumnes del menjador
          — Monitor de menjador

— Acollida
          — Gestionar Acollida
          — Donar d’alta i de baixa alumnes d'acollida
          — Monitor d'acollida

— Transport
          — Gestionar Transport
          — Donar d’alta i de baixa alumnes de transport 
          — Monitor de transport

— Vendes i activitats
          — Gestionar Vendes i activitats
          — Vendre articles de les famílies assignades

 


 

WEB

          — Administrar el bloc Web
          — Administrar parcialment el bloc Web. Els usuaris amb aquest permís no en poden tenir cap altre

 


 

USUARIS

— Alumnes
          — Accedir a les dades personals (etapa)
          — Modificar les dades personals d'un alumne
          — Administrar la carpeta de secretaria de l'alumne
          — Gestionar els fulls de seguiment tutorial
          — Veure les anotacions de l'alumne visibles al tutor
          — Gestionar les medicacions
          — Accedir a Dades per a la documentació de totes les classes des de Matèries

— Treball compartit
          — Treball compartit - Personal del centre (alumnes, pares i mares)
          — Treball compartit - Personal del centre (alumnes)
          — Treball compartit - Personal del centre (personal docent - etapa)
          — Treball compartit - Personal del centre (personal d'administració i serveis)

— Aniversaris
          — Veure els aniversaris dels usuaris
          — Veure els aniversaris dels alumnes
          — Veure els aniversaris dels alumnes i les seves edats
          — Veure els aniversaris dels pares
          — Veure els aniversaris dels pares i les seves edats
          — Veure els aniversaris del personal docent
          — Veure els aniversaris del personal docent i les seves edats
          — Veure els aniversaris del personal d'administració i serveis
          — Veure els aniversaris del personal d'administració i serveis i les seves edats