Crear una rúbrica

Per elaborar quadrícules per avaluar processos o resultats educatius, com debats, presentacions, redaccions o projectes


Clickedu permet posar notes a ítems avaluatius i projectes mitjançant l'avaluació per rúbriques, un mètode que permet definir diferents tasques o àmbits a valorar i diferents nivells d'assoliment, amb uns criteris que ajuden a valorar quin nivell d'assoliment té un alumne per cada tasca o àmbit.

1. Per activar l'opció de tenir rúbriques aneu a Administració > Acadèmic > Estructura de cursos, cliqueu (Continguts i eines de les matèries) de l'etapa on voleu utilitzar rúbriques i marqueu la casella de Rúbriques (dins les eines de les matèries).

2. Si voleu que les rúbriques siguin visibles als alumnes i als seus responsables, aneu a AdministracióAcadèmicEstructura de cursos, cliqueu (Visió dels alumnes) de l'etapa on heu activat les rúbriques i activeu la visió de les rúbriques.

3. Des del bloc Matèries entreu a una matèria i, a les eines del professor, cliqueu Rúbriques. Us apareixeran les rúbriques d'aquesta matèria.

També hi podeu accedir des del menú superior del bloc Matèries, on us apareixeran les vostres rúbriques i les que hàgiu d'avaluar, però no hi podreu crear-ne.

4. Per crear una rúbrica entreu a una matèria, entreu a Rúbriques i cliqueu el botó Crear.

També podeu crear rúbriques lligades a un projecte, des de Matèries > Projectes > un projecte >  (Avaluació final) > Gestionar instruments d'avaluació > Nova rúbrica.

5. Ompliu els camps.

Les tasques o àmbits són els diferents aspectes que es valoraran (p. ex. la cohesió del grup, l'expressió escrita, etc.).

Els nivells són les possibles puntuacions de cada àmbit o tasca (p. ex. no assoliment, assoliment satisfactori, assoliment notable i assoliment excel·lent).

Quan hàgiu posat notes ja no podreu modificar el nombre de tasques i nivells.

— Definir ponderació. Si voleu definir quin pes té cada tasca o àmbit en el resultat final de la rúbrica. Si no marqueu aquesta casella, totes les tasques i àmbits tindran el mateix pes.
— Afegir columna comentaris. Si voleu afegir un comentari a cada tasca o àmbit per explicar millor què s'ha de valorar.
— Observacions a nivell de rúbrica. Perquè qui avaluï la rúbrica pugui afegir una observació general.
— Observacions a nivell de tasca o àmbit. Perquè qui avaluï la rúbrica pugui afegir una observació sobre cada element que s'està valorant.

La nota final de la rúbrica sempre la posarà el professor de la matèria o el projecte. Tanmateix, el professor pot basar la seva nota en l'avaluació que faci el mateix alumne que s'està avaluant (Autoavaluació), els companys d'aquest alumne (Coavaluació), els responsables dels alumnes (Responsables) i altres professors (Professors).

6. Cliqueu Guardar.

7. Definiu les tasques o àmbits, els nivells, la puntuació de cada nivell, els criteris i —si ho heu seleccionat— el pes i els comentaris de cada tasca o àmbit.

                

També podeu descarregar-vos la plantilla de la rúbrica per omplir-la i carregar-la perquè s'introdueixin automàticament les tasques o àmbits, els nivells i els criteris.

8. Amb els botons Ítems vinculats podeu vincular la rúbrica i cada tasca o àmbit a ítems avaluatius de la matèria o, en el cas d'una rúbrica de projectes, a ítems de les diferents matèries.

Tingueu en compte que per convertir el resultat de cada tasca o àmbit o de la rúbrica en la nota d'un ítem es convertirà la màxima puntuació de la rúbrica en la màxima puntuació de l'ítem i la mínima puntuació de la rúbrica en la mínima puntuació de l'ítem. Així, si les puntuacions de la rúbrica van de l'1 al 4 i al vostre centre valoreu del 0 al 10, un 4 a la rúbrica serà un 10 a l'ítem i un 1 serà un 0.
És per això que us recomanem que el valor del nivell més baix sigui 0. 

També podeu crear nous ítems des d'aquest mateix botó, clicant  (Ítems avaluatius).

Recordeu, però, assignar-los una ponderació des de Matèries > la matèria > Ítems avaluatius > Percentatges.

9. Cliqueu Guardar.

Tornareu a la pantalla principal, on podreu veure la rúbrica que heu creat, amb diferents accions possibles:

 Editar rúbrica  (). Per editar la informació de la rúbrica. Només podreu editar una rúbrica si en sou el propietari.
— Editar graella (). Per editar les tasques o àmbits, els nivells i els criteris. Només podreu editar una rúbrica si en sou el propietari.
Avaluar (). Per veure els alumnes i poder avaluar-los.
Avaluar grups (). Per veure els diferents grups d'un projecte i poder-los avaluar. Vegeu com avaluar les rúbriques d'un projecte.
— Eliminar (). Per esborrar la rúbrica. Podeu esborrar una rúbrica si en sou el propietari i no està avaluada.