Veure la fotografia d'un usuari

Per veure la fotografia d'un usuari


Si heu afegit una fotografia a un usuari (des de l'apartat Personal, modificant/creant un usuari), podreu veure-la.

1. Des d'Administració > Gestió d'usuaris, accediu a l'apartat del tipus d'usuari del qual vulgueu veure la fotografia (excepte Pares i mares).

2. Cerqueu l'usuari que desitgeu i cliqueu la icona de la càmera fotogràfica (veure foto).