Matèries (crear o modificar)

Matèries - Crear o modificar una matèria

 

Aquesta pantalla permet crear i consultar les matèries que es cursen a l’escola.

CAL QUE TINGUEM EN COMPTE: Les matèries importades de plataformes anteriors  no es podran veure ni modificar  des de les pantalles d’Administració > Acadèmic  > Matèries i grups. Només es veuran a la documentació oficial.
D’altra banda, per a les matèries creades que tinguin notes associades, algunes dades com ara el nom, el curs, les hores setmanals o les frases associades no es podran modificar.

 

Entrem al bloc d’Administració i al mòdul ‘Acadèmic’ fem clic a la pestanya ‘Matèries i grups’. 

Escollint el botó 'Matèries' i triant un curs accedirem a la pàgina on podrem veure tot el llistat de matèries del curs. Per fer-ho fem clic al desplegable dels ‘cursos’ i triem el curs del qual volem veure les matèries.

El botó 'Veure tots' serveix per mostrar totes les matèries que encara no estan assignades a cap professor durant el curs actual


Per crear una matèria, fem clic al vincle ‘Nova matèria’

Anirem a la pàgina d’alta de matèria. Omple les dades de la nova matèria. És important emplenar tots el camps requerits, en cas contrari, apareixeran missatges d’alerta avisant del camps que falten. 

               

Nom matèria: El nom que tindrà la matèria per a ús intern de l’escola.

Curs: Escollim el curs, cicle o etapa. Per norma general, sempre escollirem un curs. Per tant, hurem de crear una assignatura per a cada curs.

Gestió matèria: permet configurar la matèria com a grupal (habitualment s'ha de configurar així) o individual (veure explicació al final d'aquesta pantalla)

Hores setmanals: Posarem el nombre de sessions setmanals que tenen els alumnes d’aquella matèria.

Tipus: Escollim el tipus de matèria.

Matèria anterior: Serveix per informar al sistema que la nota de la matèria que estem donant d’alta depèn de la nota d’una altra matèria. Per exemple: Matemàtiques de 2n necessita la nota de Matemàtiques de 1r per calcular la nota de cicle. Per tant, quan donem d’alta les Matemàtiques de 2n definim com a ‘matèria anterior’ les Matemàtiques de 1r.

Això cal configurar-ho a les matèries de 2n de Batxillerat amb les de 1r. També s'ha de configurar a secundària les de 4t han de tenir com a 'materia anterior' les de 3r, els de 3r han de tenir les de 2n i les de 2n les de 1r.

A primària, lligarem les notes per cicles, les de 6è amb 5è, les de 4t amb les de 3r i les de 2n amb les de 1r.

 

Matèria mare: Establim relació amb altres matèries. Per exemple, si definim independentment les matèries filles de Plàstica i Música llavors definirem la matèria Educació Artística com a ‘Matèria mare’ d’aquestes dues matèries.

Per a més informació, vegeu l’apartat del manual sobre les Matèries mare.

Les matèries mare només s’avaluaran a final de curs (sortiran al butlletí final), les matèries filles s’avaluaran a cada avaluació però no a la final (sortiran als butlletins de les avaluacions, però no a la final).

Normalment les matèries les configurem a primària:

            Educació artística: visual i plàstica (Mare)

                       Educació artística o Plàstica (Filla)

                       Educació musical o Música (Filla)


O a secundària:

            Ciències de la Naturalesa (Mare)

                       Física i química (Filla)

                       Biologia i geologia (Filla)

Un cop creada la matèria mare podrem veure, a la part superior de la pantalla, les matèries que s’hi relacionen, és a dir, les seves matèries filles.Departament: Escollim el departament al qual pertany la matèria que estem donant d’alta.

Codi (Sistema d'intercanvi d'informació): El codi d'una matèria per al Sistema d'Intercanvi d'Informació (SII) és el codi que proporciona el Departament d'Educació per anomenar les matèries dels diferents cursos. Només aplicable a Catalunya i per casos molt especials. De fet no cal configurar-ho a no ser que el SII ho requereixi.


Codi i nom oficial: Cal posar el codi i nom oficial (el que diu el Departament d’ensenyament) per a cada matèria. Aquest és el nom que sortirà imprès als butlletins de notes i a la documentació oficial. S’hauria de posar en català i també en castellà pel document de trasllat bilingüe i l’historial acadèmic bilingüe, i també per si es volen fer el butlletins amb aquesta llengua.

El Codi oficial servirà per poder fer mitjanes amb matèries importades dels cursos anteriors que provinguin d’un programa extern (per exemple Amic). Per això cal conservar el Codi oficial que tenia l’Amic per poder fer mitjanes entre cursos Clickedu i cursos anteriors Amic.

Al costat del camp del codi trobarem una icona per verificar que el codi és correcte i que cap matèria del curs ja el té assignat.

Ordre butlletí: Ordre en el qual sortirà aquesta matèria al butlletí de notes. La plataforma ordena primer per tipus de matèria (1. Matèries Comunes, 2. Matèries de Modalitat, 3 .Matèries Optatives, 4. Crèdits Complementaris, 5. Àrees curriculars, 6. Àrees complementàries, 7. Altres) i dins dels diversos tipus de matèria ordena pel camp de l’Ordre del butlletí.

Al costat del camp de l'ordre de butlletí, trobareu una icona que mostrarà una pantalla emergent amb una llista de totes les matèries del curs i el seu corresponent ordre, així podreu revisar si els ordres estan assignats correctament.

És tutoria: Cal marcar-ho quan definim una matèria que es comportarà com a Tutoria. Els tutors d’aquella classe s’assignaran de forma automàtica a aquella assignatura. Aquest tipus de matèria no és avaluable.

En el cas que hàgiu creat una tutoria que sigui filla d'una altra matèria o sigui matèria mare, a la part superior de la pantalla apareixerà una alerta indicant l'error.

IMPORTANT: La matèria 'Tutoria', pel fet de ser-ho (tenir activada l'opció 'És tutoria') rep un tractament especial dins de ClickEdu. Entre altres coses, ClickEdu no permet la modificació de les classes/grups als quals està administrada. Quan es dóna aquesta situació, en que la 'Tutoria' d'una mateixa classe està administrada a dos professors diferents, cal procedir de la següent manera per corregir-ho.

1. Cerqueu la matèria 'Tutoria' a corregir, accedint a (Administració > Acadèmic > Matèries i grups).

2. Feu clic a l'enllaç [modificar], desactiveu-li la marca 'És tutoria' i deseu els canvis.

3. Torneu a localitzar la matèria 'Tutoria' i feu clic a l'enllaç [Administrar]; ara ja podreu fer canvis.

4. Localitzeu la línia duplicada. Si té horari (a 'horari matèria' hi ha un valor >0) haureu d'accedir a aquest enllaç i eliminar totes les sessions horàries. Quan no en tingui podeu eliminar la línia fent clic a l'enllaç 'esborrar grup/classe'.

5. Torneu a la pantalla anterior amb l'enllaç de la part superior-esquerra [tornar a ...]

6. Localitzeu de nou la 'Tutoria', feu clic a l'enllaç [modificar], activeu-li la marca 'És tutoria' i deseu els canvis.

 

Percentatges nota final: Si s’escau, permet posar el percentatge de valoració dels Conceptes, Procediments i/o Actitud; Coneixements i Actitud...

Si el percentatge de la nota final no suma 100%, el sistema ens avisarà amb una alerta.


Grups propis: Actualment no té cap ús.

Banc de frases: Escollim els bancs de frases que voldrem relacionar amb aquella matèria per poder escollir frases per avaluar o per posar com a observacions. Aquest cap surt quan modifiquem una matèria, no quan la creem de nou.

Si tenim molts bancs de frases, els podem cercar gràcies al cercador de bancs de frases, amb el nom del banc.


Al final de la pantalla Acceptar per desa els canvis.

Un cop creada la matèria, si entreu a la pantalla Editar matèria una altra vegada i hi ha hagut algun error a l'hora d'entrar les dades o crear la matèria, la plataforma us avisarà amb una sèrie d'altertes.

               


 

No matèries

També podem crear directament una ‘No matèria’. Una ‘no matèria’ la podem utilitzar per omplir els horaris dels professors i dels alumnes, però no s’avaluarà, ni s'hi passarà llista, ni s'hi entrarà continguts. Omple les dades de la nova no matèria:

 

Nom Matèria: Nom pel qual coneixem la no matèria. És un camp requerit.
Curs: Etapa, cicle o curs pels quals definim aquesta matèria. És un camp requerit.

 

Matèries amb hores individuals

Els ensenyaments musicals inclouen algunes matèries que els professors imparteixen als alumnes individualment (per exemple, dues hores a la setmana de fagot un mestre amb un únic alumne).

En el moment que donem d’alta aquestes matèries haurem de tenir en compte la seva especificitat.

El que haurem de fer, doncs, perquè la plataforma tingui en compte que s’impartirà individualment als alumnes és configurar-la com a matèria individual a l’apartat ‘Gestió matèria’.

A continuació, haurem d’emplenar els següents camps requerits amb el nombre de sessions setmanals (a l’apartat ‘Núm. sessions setmana), i el nombre de minuts de cada sessió; informació que la plataforma tindrà en compte per organitzar les sessions en l’horari del professor.

Per tal d’entrar els horaris cal administrar-la, és a dir, entrar quin professor i quina/es classe/s la cursaran.

Quan ho haguem fet, podrem accedir a la pantalla des d’on entrarem els horaris dels diferents alumnes.

               

Veurem que ens apareix la informació relativa al nombre de sessions setmanals i de minuts per sessió que hem introduït quan hem configurat la matèria. Per introduir l’horari de la matèria hem de clicar el botó ‘Nou horari’. Hi podrem especificar si la matèria s’imparteix al llarg de tot el curs o durant un període determinat, si cliquem a l’opció ‘Data a data’; així com l’hora d’inici i final de la sessió. En el desplegable que apareix a sota, haurem de triar l’alumne que la cursarà. Aquesta mateixa acció l’haurem de repetir tantes vegades com siguin necessàries per cada sessió i alumne.