Eina per copiar/obtenir

Eina que serveix per copiar matèries, àmbits de la matèria i bancs de frases d'un curs/classe a un altre.
 

COPIAR MATÈRIES
Si es vol copiar matèries, caldrà seleccionar en el desplegable l'opció Matèries. Després, a sota, apareix un desplegable per triar el curs. Un cop triat, caldrà seleccionar les matèries del curs que es volen copiar.

                

Una vegada fet, a la dreta de la pantalla caldrà triar el/s curs/os en els quals es volen copiar les matèries seleccionades. 

Les opcions ens permeten:
- Indicar que l'acció de copiar ignori les matèries que ja existeixen en el curs de destí.
- Copiar els àmbits de la matèria, de les matèries seleccionades. 
- Copiar el percentatge de la nota final de les matèries seleccionades.

COPIAR ÀMBITS DE LA MATÈRIA

Si es vol copiar els àmbits de la matèria,  cal seleccionar el curs, després la/es matèria/es (se'ns indica entre parèntesi els àmbits que tenen), i a sota els àmbits que es volen copiar de les matèries seleccionades.

               

A la dreta de la pantalla, caldrà triar el/s curs/os de la/es matèria/es en les quals es vol copiar els àmbits triats a l'origen.

Un cop feta la selecció, cal prémer el botó 'Copiar elements'.

COPIAR BANCS DE FRASES

Per copiar bancs de frases caldrà triar a l'origen l'etapa corresponent als bancs de frases, i al destí, l'etapa en la qual els volem copiar.