Preguntes més freqüents sobre rebuts

Heu d’anar a Administració > Acadèmic > Estructura de cursos > una etapa > icona dels tres usuaris (Visió dels alumnes), on podreu activar l'apartat Rebuts. Posteriorment, haureu d’accedir al bloc de rebuts pertinent i fer-lo visible amb la icona dels dos usuaris (Visible als responsables).
Cal que accediu a Assignació de conceptes facturables als usuaris i ho canvieu, concepte a concepte (cal entrar a la icona de l'euro de cada concepte i modificar-ne el tipus de pagament). Si voleu fer un canvi en les formes de pagament dels serveis, l’heu de fer des de la inscripció pertinent. Els canvis es faran efectius a partir del següent mes facturable o de la propera remesa que es faci.
Heu de substituir el compte incorrecte pel correcte, ja sigui fent una substitució del compte en qüestió i creant després un nou rebut, o bé, si encara no l'heu utilitzat mai, modificant manualment el rebut. Assegureu-vos que els conceptes afectats estiguin assignats al nou compte. Recordeu tornar a enviar aquests rebuts al banc.
Heu d’anar a Administració > Acadèmic > Accions > Traspassos de cursos escolars i assegurar-vos que heu traspassat tots els conceptes facturables que no apareguin en aquest any.
Aquest concepte ha tingut en algun moment un curs assignat. Ara no el té, però en el moment de fer el traspàs de curs vau traspassar el concepte com a propi d'alumne, per això els ha quedat assignat als alumnes que el tenien l'any passat. Per posar-hi remei, torneu a seleccionar aquell curs en la definició del concepte. Quan deseu la informació, a la següent pantalla indiqueu que no el voleu assignar a tots els alumnes. Després, accediu a Assignació de conceptes facturables als usuaris i busqueu el concepte; apareixerà la columna del concepte i el desmarqueu de tots els alumnes.
Normalment això succeeix perquè algun membre del centre ha desassignat alguns permisos i, intencionadament o no, ha desmarcat els corresponents a la gestió dels rebuts.
Heu d'anar a Rebuts > Blocs de rebuts i cercar el mes del bloc de rebuts que heu generat; allà podreu esborrar sense problema aquell bloc i tornar-lo a generar. Si heu d’esborrar o modificar rebuts concrets, podeu fer-ho des de Gestió manual de rebuts.
Un cop s'ha modificat la forma de pagament, cal que torneu a generar la remesa amb les dades més recents, perquè Clickedu no actualitza automàticament la informació de la remesa quan es fan canvis en les formes de pagament.
Això succeeix perquè aquest compte té conceptes assignats. Des d'Assignació de conceptes, podeu canviar els conceptes d'un compte a un altre i desapareixerà l’error.
En primer lloc, heu d'anar a Administració > Gestió d'usuaris > Alumnes > un alumne > icona del bitllet (Formes de pagament) i fer clic a Substituir. Ara podeu introduir la nova forma de pagament amb les dades de les quals disposeu. És important que l’IBAN i el DNI estiguin ben escrits. Els serveis i conceptes facturables quedaran canviats des d’aleshores, però l'històric de pagaments romandrà intacte.
Representa l'import total de tots els conceptes que té aquell alumne i que es poden veure desglossats a l'esquerra.
El canvi resideix en el format electrònic dels arxius a causa de la normativa europea, ja que el funcionament dels dos documents és el mateix. La diferència entre CORE i COR1 és el termini de presentació mínim dels càrrecs directes per part de l'emissor a la seva entitat financera. Hem vist en diferents webs bancàries que varia el període que posa cadascuna; us proposem que, si us interessa, us poseu en contacte amb el vostre banc o caixa. Com a resum general, el CORE té un termini d'aproximadament una setmana i el COR1, d'entre 1 i 3 dies feiners.
Us aconsellem que aneu a Tipus, configuracions i importacions/exportacions > Configuracions > Altres configuracions > Copiar les dades bancàries entre els germans (635) i seleccioneu Mai. D’aquesta manera sereu vosaltres qui decidireu fer-ho quan ho creieu oportú amb un sol clic. Per exemple, quan tingueu un germà nou del qual no tingueu dades o perquè no es generin duplicats a Clickedu de forma innecessària.
Podeu crear un concepte facturable i no assignar-lo ni a cap etapa ni a cap curs. Aleshores Clickedu interpreta que podrà assignar-se a usuaris del tipus Personal Docent, PAS o Altres.
Cal donar-lo d'alta com a usuari del tipus Altres. Per poder-lo localitzar, l'haurem de buscar a través del filtre Altres i no cercar-lo per classes. Recordeu que caldrà crear conceptes facturables nous que no estiguin assignats a cap classe.
Heu d'anar a Rebuts > curs anterior > Gestió manual de rebuts i buscar l'alumne, marcant Mostrar baixes.
Perquè ha estat d'alta en algun dia del mes o, quan es cobra a mes vençut, pot ser que encara quedi alguna cosa pendent de cobrar.
El motiu és que cada germà deu tenir pares diferents amb el mateix nom. Per solucionar-ho cal anar a Gestió d'usuaris > Pares i mares i triar, per exemple el pare, i veureu que n'apareixen dos amb el mateix nom. Al primer seleccioneu-li l'opció Destí i a l'altre Origen, i premeu Fusionar pares. Anireu a una pantalla per traspassar tota la informació a un únic usuari. D'aquesta manera, els dos germans ja tindran el mateix pare i seran reconeguts per Clickedu com a germans. Caldrà fer el mateix amb la mare.
Perquè potser hi ha activat Un sol pagador. Cal desactivar-lo des de Rebuts > Configuracions del mòdul de rebuts.
Repasseu que no hi hagi cap espai en blanc a l'inici dels números, ja que no s'aprecia però de vegades n'hi ha. Tampoc hi ha d'haver guions o separacions entre els diferents caràcters.
No s'han de modificar mai els números de compte perquè podria afectar a l'històric de rebuts. Sempre cal crear-ne un de nou i marcar substituir, d’aquesta forma els conceptes s'assignaran al nou compte i el número de compte anterior podrà quedar inactiu.
No es recomana modificar un concepte, ja que pot afectar a l'històric d'aquest concepte.
No, ja que modificaríeu els que ja s'hagin utilitzat en cobraments anteriors.
Quan es crea un rebut manual s'ha de posar el nom del concepte o triar-lo i posar la quantitat. Un cop fet això s'ha de prémer a qualsevol lloc de la pantalla i s'actualitzarà. Després ja podreu guardar.
Quan genereu els rebuts i us dona error, un dels motius més freqüents és per la manca de mandat o un error en el mandat. Per comprovar aquests mandats de manera ràpida aneu a Gestió > Rebuts > Llistats > Llistat de mandats. Si en falta un, aneu a Gestió d’usuaris > Alumnes > un alumne > icona del bitllet (Formes de pagament) i, en entrar en aquesta pantalla, Clickedu en generarà un altre.
Encara que l'activitat tingui assignada una tarifa, pot ser que no tingui marcats els mesos facturables. És imprescindible marcar en quins mesos s'ha de facturar aquesta activitat.
També podria ser que tingués els mesos assignats però no tingués els imports posats.
Apareixen dos rebuts perquè un concepte el deu tenir assignat a una forma de pagament i, en canvi, la resta de conceptes deuen estar assignats a una altra forma de pagament diferent. És per aquest motiu que es generen dos rebuts.
Com que és una inscripció puntual cal passar llista de menjador i marcar-los com a presents el dia que es van quedar.
Si els rebuts encara estan en estat pendent, heu d'anar a Gestió > Rebuts > Blocs de rebuts, cercar el mes del bloc de rebuts que heu generat i esborrar-lo.
Si ja heu generat la remesa però encara no l’heu enviada al banc, els rebuts estaran en estat cobrat. El que haureu de fer primer és canviar l’estat dels rebuts a pendent. Això ho podeu fer des de Control de cobraments i retorns de rebuts. Llavors ja podreu esborrar el bloc de rebuts tal com s’ha descrit inicialment.
En canvi, si només heu d’esborrar o modificar uns rebuts concrets, podeu fer-ho des de Gestió manual de rebuts.
Cal pujar l'arxiu que us retorna el banc a Remeses retornades. Us apareixeran els rebuts retornats i a Accions caldrà clicar Executar; tots aquests rebuts passaran automàticament de cobrats a retornats.
Si no teniu l'arxiu, els podeu marcar manualment, des de Control de cobraments i retorns de rebuts. Després, des d'Emissió al banc i paper, busqueu els d'estat retornats, els cliqueu i ja podeu tornar a generar una nova remesa.
Cal passar-los tots a pendents i ja permet esborrar el bloc.
Si des de Generació automàtica de rebuts teniu seleccionat Serveis, els afegirà tots al rebut, juntament amb la resta de conceptes que tingueu marcats, siguin de l'emissor que siguin. Si són emissors diferents i els voleu facturar per separat, haureu de generar una remesa per a cada emissor.
Per tant si només voleu facturar el menjador, s'hauria de seleccionar només l'agent emissor del menjador i, a serveis, només seleccionar el menjador, sense seleccionar cap concepte.
Sí, però cal tenir marcat Activar factures a Configuracions del mòdul de rebuts.