Exportacions NUSS (funcionalitat deshabilitada)

D'acord amb la normativa de la Seguretat Social sobre aquest tema, que s'estableix al document titulat "Instrucciones sobre el trámite a seguir para efectuar la liquidación del seguro escolar correspondiente al curso académico 2013/2014":

No s'accepten aquestes dades en suport informàtic.

S'han de presentar de dues maneres possibles:

— O bé a través del lloc web de la Seguretat Social: http://www.seg-social.es (https i amb DNI-e)

— O bé emplenant el formulari, a mà o a màquina.

Per a més informació, consulteu el següent enllaç:

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Servicios/Modelosdesolicitude31190/ModeloTA1Solicitudd572/index.htm

(La ruta a seguir és la següent: http://www.seg-social.es > Treballadors > Formularis i models > Sol·licituds de treballadors i empresaris > Sol·licituds de treballadors > Model TA.1- Sol·licitud d'afiliació a la Seguretat Social, assignació de número de Seguretat Social i variació de dades.)