Conceptes facturables

Per definir quins seran els conceptes facturables, en quins mesos s’han de cobrar i a quins cursos


Conceptes del glossari relacionats: mesos facturables, presentadors, agents emissors, conceptes facturables, donatiu

Tasques que hauríeu de saber fer abans de començar: Definició


Podeu crear conceptes facturables per a tot allò que el centre pugui facturar. Els serveis de menjador, extraescolars, transport i acollida es poden gestionar des dels seus apartats.

1. Des del bloc Gestió, aneu al mòdul Rebuts.

2.Creació i assignació de rebuts, cliqueu Conceptes facturables.

3. Cliqueu 'Nou concepte facturable' i ompliu els camps.

A Agent emissor podeu escollir un agent d'entre els que hàgiu creat a GestióRebutsAgents emissors.

Si accepteu donatius, el concepte Aportació voluntària s'ha de registrar com a donatiu i ha de tenir associat l'agent emissor Fundació. És necessari si voleu gestionar el certificat 182 des de Clickedu.

Si a GestióRebutsConfiguracions del mòdul de rebuts heu marcat Activar IVA, també us apareixerà un camp on indicar l'IVA del concepte.

4. Seleccioneu els cursos als quals voleu assignar el concepte.

5. Si voleu relacionar el concepte amb una agrupació, trieu-la en el desplegable Agrupacions. (Per a més informació, consulteu l'apartat Certificat de pagaments).

6. Cliqueu 'Guardar'.

A la pantalla que apareix tot just després, tingueu en compte que si deixeu tots els cursos activats el concepte que esteu creant s'assignarà a tots els alumnes. Feu-ho si el concepte l'han de pagar tots o la majoria d'alumnes.

Si, pel contrari, el concepte només el paguen alguns alumnes, desactiveu tots els cursos.

7. Cliqueu 'Guardar'.

Accedireu altre cop al llistat de conceptes facturables, on podeu veure els conceptes creats ordenats per l'ordre que hàgiu introduït, alfabèticament, per etapes, etc., clicant els títols de les columnes.

Per editar qualsevol de les dades que hàgiu introduït, cliqueu (Modificar element).

Podeu editar l'ordre dels conceptes des d'aquesta mateixa pantalla, clicant-lo, editant-lo i clicant fora del camp perquè es guardi el canvi.

8. Per definir els imports, cliqueu (Modificar preus).

Definiu l'import de cada curs.

               

Si tots els cursos de l'etapa tenen el mateix import, podeu posar-lo al primer curs i clicar Copiar imports.

Si treballeu amb l'IVA desglossat, per cada curs tindreu la base imposable i l'import total, que es calcularan automàticament amb l'IVA definit, que apareix entre parèntesis al costat del títol del concepte i es pot modificar. A la icona de la i (Informació) podeu trobar com afecten els canvis que feu a cada un dels camps.

               

També podeu crear conceptes facturables amb imports negatius per poder facturar, per exemple, bonificacions o beques que no siguin descomptes aplicats amb percentatge, sinó imports que varien cada mes en funció dels alumnes.