Crear una enquesta

Clickedu és una eina fantàstica per recollir opinions dels diferents col·lectius de l’escola: pares i mares, alumnes, professors i PAS. Crear una nova enquesta requereix dedicar-hi molt poc temps i les respostes es recullen amb facilitat perquè es pot fer a través del mateix programa.

Recordeu que la possibilitat de crear enquestes està restringida a certes persones designades per l’escola, les quals hauran de tenir el permís ‘Administració de les enquestes’ assignat.

Conceptes del glossari relacionats: Enquesta publicada

Tasques que hau de saber fer abans de començar: Respondre una enquesta

1. Entreu al bloc ‘Gestió’ i accediu al mòdul ‘Enquestes’.

2. Feu clic sobre el vincle ‘Nova enquesta’ a la part inferior de la pantalla.

3. Accedireu a una pantalla per introduir les dades de l’enquesta.

 

- Valor màxim: existeixen 4 valors màxims per defecte: 4, 6, 8 i 10. Són la xifra més alta que l'usuari pot configurar per respondre a una pregunta de tipus quantitatiu. Per exemple, si trieu 10 com a valor màxim, en funció de la pregunta 0 equivaldria a “gens”, “mai”, o “totalment en desacord”; 10 equivaldria a “sempre” o “totalment d'acord”.

- Límit acceptació: és un valor definit per l'usuari que representa el mínim que està disposat a acceptar per considerar el resultat d'una enquesta com a favorable. Per exemple, si el valor màxim és 10, el límit d'acceptació sol ser-ne al menys la meitat.

- Límit objectiu: és el valor definit per l'usuari que representa l'objectiu; és a dir, el resultat o grau de satisfacció que es desitja assolir. Treballant amb un valor màxim de 10, el límit objectiu podria situar-se, per exemple, entre 7 i 8.

 

Les opcions:

 - 'No veure noms': permet preservar l'anonimat de qui realitza l'enquesta. L'enquesta apareixerà com a anònima a l'usuari que vulgui respondre-la.

 - 'Enviar correu': permet enviar un avís a tots els usuaris que han de contestar l'enquesta. Després d'enviar l'avís de l'enquesta per correu sortirà una pantalla on hi ha el resum dels correus electrònics als que s'ha enviat l'enquesta.

 

4. Ara ja podeu començar a introduir preguntes. Feu clic sobre el botó ‘Nova pregunta’ i apareixerà una caixa de text en la qual podreu escriure-la.


En el desplegable que apareix a sota del check ‘Pregunta sense valoració’ heu de triar quin tipus de pregunta voleu:

- Preguntes d’elecció simple: D’entre totes les respostes, només en podran seleccionar una.
- Preguntes d’elecció múltiple:  D’entre totes les respostes, en podran marcar més d’una.
- De resposta Sí/No: Han de respondre Sí o No.

- Pregunta sense valoració

- Separador: crea un separador amb el text que hi indiquem

També podràs determinar l’ordre en què apareixerà a l’enquesta, posant el número 1, si ha de ser la primera, el 2 si ha de ser la segona, etc.

5. Les preguntes de l’enquesta són de valoració: permeten que l’usuari triï un número entre u i el valor màxim que hagis especificat. A més, cada pregunta inclou una capsa de text en què es pot escriure el que es vulgui. Si vols que una pregunta no contingui valoració i tingui només la capsa de text, activa la casella seleccionable ‘Pregunta sense valoració’. Et recordem que el Clickedu resulta més útil quan gestiona dades quantitatives, així doncs, recomanem que facis servir aquesta opció en casos excepcionals.

6. En funció del tipus d’usuari al qual va dirigida l’enquesta, quan es creen les preguntes, et pots trobar amb diferents opcions:

Professors: Podràs filtrar per cursos, dirigint l'enquesta al conjunt de professors determinat pel curs triat.

PAS: no hi ha més opcions.

Pares: A part de poder filtrar per cursos, també es pot triar a quina àrea pertany, de l’àrea de preguntes que ja vénen definides.

 

 Alumnes: Pot ser una pregunta 'general', 'per matèries' o 'per tutor/a'. També es pot filtrar per cursos.

 

Altres usuaris: Podeu generar enquestes per a usuaris que no són del centre o bé que són del centre.

Si encara no heu obert la plataforma a les famílies, podeu fer-los-hi arribar enquestes mitjançant aquesta opció.

Podeu també veure’n els noms, que seran els que figurin al seu correu electrònic, o no veure’ls.

Podeu configurar el missatge i les preguntes de la mateixa manera que amb els altres tipus, però haureu d’indicar els correus electrònics dels destinataris al camp ‘E-mails’. Podreu escriure’ls o bé pujar un arxiu que contingui les adreces.

El que farà Clickedu serà crear un ‘Clickedu fictici’, on accediran a respondre l’enquesta. El sistema retornarà els resultats com si els usuaris haguessin respost des de les seves plataformes.

 

 

 

7. Podeu crear tantes preguntes com vulgueu fent servir el mateix sistema.


8. Si voleu publicar l’enquesta avui mateix, activeu la casella ‘Publicació’ i veureu que apareixen més camps per emplenar.

 

9. Si voleu fixar una data límit per poder respondre l’enquesta, indiqueu-la a l’apartat ‘Tancament’.

10. Finalment, per desar l’enquesta feu clic sobre el botó ‘Guardar’.