Llistat d'usuaris Google

Si el vostre centre ha adquirit el paquet G Suite for Education, podeu generar un llistat que contingui tots els usuaris, els seus correus i les seves contrasenyes, per automatitzar la tasca de donar-los d'alta dins del G Suite.

Per generar aquest llistat, heu d'accedir al bloc Administració, mòdul Tipus, configuracions i importacions/exportacions, apartat Llistat d'usuaris Google.

Podrem generar llistats de correu  amb el domini que indiqui l’escola, o bé el de Google o el corporatiu,  de tots els alumnes i els seus professors, siguin tutors, cotutors o professors que els tenen assignats com alumnes d’un grup o d’una classe.

Un cop tenim el llistat generat en funció de les dades triades, podrem exportar-lo en format Excel.

La contrasenya proposada serà la mateixa d’accés a la plataforma Clickedu, però allargada fins a 8 caràcters (que és el mínim que exigeix el G Suite). S'afegiran tantes "v" en minúscula com caràcters facin falta per arribar als vuit. En pantalla no es mostra, per motius de protecció de dades, però si us hi poseu al damunt amb el ratolí, la veureu.