No presentats

Per veure què indica la normativa de Catalunya sobre els alumnes que no es presenten en alguna convocatòria

 


 

No avaluat: en cas que el centre consideri que no es pot avaluar l'alumne per manca de criteris d'avaluació, farà constar el NA.

No presentat ordinari: en cas que l'alumne abandoni algun dels crèdits o unitats formatives, el centre fa constar el NP. Clickedu el posarà en els registres de qualificacions de l'ordinària i consumirà convocatòria. Passa el mateix quan un alumne s'absenta un determinat nombre de sessions.

No presentat extraordinari: en cas que l'alumne no es presenti a l'extraordinària, que és voluntària, no perd la convocatòria i el centre fa constar el NP. Clickedu el mostrarà fins que se substitueixi per una nota en properes convocatòries.

 En resum: 

NA

NP ORD

NP EXT

Només avaluacions

Gasta convocatòria

No gasta convocatòria

 

Pel que fa a les convalidacions de la LOGSE, els serveis generals del departament indiquen que no comptarà cap nota per cada crèdit o mòdul convalidat. 
Pel que fa a les convalidacions de la LOE, els serveis generals del departament indiquen que:
— Una unitat formativa convalidada compta com un 5 per la nota mitjana del mòdul.
— Un mòdul convalidat compta com un 5 per la nota mitjana del cicle.
— Als documents oficials i als butlletins hi ha de constar una CV i la nota computarà com un 5 per fer la mitjana.