Escriure l'acta de la reunió de l'avaluació final

Per escriure l'acta d'avaluació de final de curs heu de fer el mateix que per a l'acta d'una avaluació.

A més, però, podeu escriure les observacions generals i individuals necessàries per a la documentació oficial i indicar la informació de promoció per al curs vinent, que inclou aquestes opcions:

— Promociona,
— Promociona obligatòriament,
— No promociona,
— Promociona i causa baixa (amb el motiu de la baixa),
— Promociona obligatòriament i causa baixa (amb el motiu de la baixa),
— No promociona i causa baixa (amb el motiu de la baixa),
— Promociona amb un pla individualitzat. 

També podeu indicar si els alumnes necessiten mesures d’atenció a la diversitat, que poden ser les següents:

— RE - Mesures de reforç
— MRE - Mesures de recuperació
— AC - Adaptacions curriculars significatives
— PI - Pla individualitzat
— PD - Programes de diversificació curricular
— AL - Altres
— EE - Escolarització compartida amb centre d'educació especial
— EC - Escolarització compartida amb altres tipus de centre
— PQ - Programa de qualificació professional inicial (amb requisit d'edat)
— PIM - Programa intensiu de millor
— SU - Mesures de suport