Càlcul d'ítems sense alguna nota per a un alumne

Si un alumne no té nota d’un ítem avaluatiu (per exemple, perquè el dia de la prova estava malalt), no compta com un 0, sinó que s'obvia i es calcula la mitjana aritmètica amb la resta de notes, sense tenir en compte l’ítem del qual no té nota.

Posem per cas que tenim tres ítems: un examen parcial (25 % nota), un treball (25 % nota) i un examen final (50 % nota). Suposem que un alumne no ha pogut fer el treball i té les següents notes:

Examen 1: 7

Treball: -

Examen 2: 9

Si es calculés tot, la nota seria la següent:

     7 · 0,25 + 0 · 0,25 + 9 · 0,50 = 6,25

Clickedu, però, calcula de la següent manera: 

     7 · 0,25 + 9 · 0,5 = 6,25

     1 ÷ 0,75 = 1,33

     6,25 · 1,33 = 8,33

La plataforma no té en compte l'ítem no avaluat i recalcula la nota final segons els ítems avaluats.