Descripció dels permisos (1a part) (de Administració del Clickedu a Continguts)

Clickedu disposa d’una sèrie de permisos que activen o desactiven diferents funcionalitats de la plataforma. A continuació, podrem veure tots els permisos que es poden activar dins de Clickedu:

 

Administració del Clickedu

 

ACCÉS AL MÒDUL D'ADMINISTRACIÓ DEL CLICKEDU

L’usuari amb aquest permís podrà veure el bloc Administració i gestionar-ne les funcionalitats:

            Gestió d'usuaris (accés a totes les subpestanyes: alumnes, docents, PAS, altres...)

            Tipus, configuracions i importacions/exportacions

            Horaris

            Llistats

 

GESTIÓ D'ACCESSOS DE LA LOPD

L’usuari amb aquest permís podrà accedir al botó ‘Accessos LOPD’ que permet veure una estadística dels accessos a la plataforma segons el tipus d’usuaris. El botó estarà disponible dins dels ‘Accessos dels usuaris’ de l’apartat ‘Manteniment d'usuaris’ d’‘Administració’.

 

PERMET ASSIGNAR PERMISOS A EQUIPS, CÀRRECS I PERFILS

Qui tingui aquest permís podrà assignar-se o treure’s permisos i assignar-ne a d’altres usuaris.

Cal tenir també el permís Accés al mòdul d'administració del Clickedu.

El permís activa l’apartat ‘Permisos’ del bloc Administració

Aquest permís està pensat per a direcció i els responsables del manteniment de Clickedu a l’escola.

Important: Aquest permís l’hauria de tenir molt poca gent a l’escola, perquè pot donar el control absolut de totes les funcionalitats del Clickedu.

 

PERMET CONFIGURAR ASPECTES ACADÈMICS

L’usuari amb aquest permís podrà veure la pestanya Administració i gestionar-ne les funcionalitats de la part dreta, que consta dels apartats:

Cursos i Matèries

Adaptacions curriculars

Frases

Documentació

Importació / Exportació de dades

També pot veure aquest altres apartats:

            Manteniment d’usuaris (accés només a la subpestanyes: Alumnes)

            Gestió de tipus i configuracions (alguns aspectes)

            Cursos escolars amb els ‘Traspassos de cursos escolars’, però sense la gestió d’horaris

            Llistats

Aquest permís està pensat per a caps d’estudi o per als usuaris que hagin de configurar el currículum de l’escola.

 

PERMET CONFIGURAR ASPECTES CONTRACTUALS

L’usuari amb aquest permís podrà veure la pestanya Administració, podrà crear i modificar contractes tant del personal docent com del d'administració i serveis i gestionar-ne les funcionalitats següents:

            Manteniment d'usuaris (accés a les subpestanyes: docents, PAS, altres)

            Gestió de tipus i configuracions (alguns aspectes: contractes i formació)

            Llistats (només els llistats de professorat)

Aquest permís està pensat per als responsables de recursos humans o de formació.

 

PERMET GESTIONAR DADES DEL PERSONAL DOCENT I PAS

L’usuari amb aquest permís podrà veure la pestanya Administració i configurar dades del personal de l’escola. Cal tenir també el permís Accés al mòdul d'administració del Clickedu. L’usuari veurà a la pestanya Administració els apartats:

            Manteniment d'usuaris (accés a les subpestanyes: docents, PAS, altres)

            Gestió de tipus i configuracions

            Cursos escolars

            Llistats

Amb aquest permís no s’accedeix a les dades de contractes.

 

PERMET LA GESTIÓ D'HORARIS

Amb aquest permís l'usuari podrà veure l’opció ‘Generador d’horaris i crear/modificar els horaris’, a la pestanya Administració.

Cal tenir també el permís Accés al mòdul d'administració del Clickedu.

 

VALIDACIÓ DE LES MODIFICACIONS QUE FAN ELS USUARIS

Un cop donem accés a la plataforma als responsables (pares i mares), aquests podran veure i actualitzar les seves dades personals (cal revisar que tinguin el permís d’’escriptura’ a l’operació  pares-mares de l’alumne). Les modificacions que fan els responsables requereixen una validació per part de l’escola.

Un usuari amb aquest permís visualitzarà un missatge a la pestanya Sumari que l’avisarà que hi ha dades per validar. Accedirà a una taula on es mostrarà la dada anterior i la modificada amb la possibilitat d’acceptar o no la modificació. D’aquesta manera, es pot fer una actualització de les dades personals sense necessitat d’haver d’imprimir cap document.

Aquest permís activa la validació de dades des de la pestanya Sumari i des de la pestanya Gestió > Validar modificacions.

 

Alumnes

Per defecte, el personal docent pot veure el llistat dels alumnes de les seves matèries. El tutor, sense cap permís especial, pot veure el llistat dels seus alumnes i també pot veure les dades personals dels alumnes de la seva tutoria.

El tipus de dades personals que es podran veure es configura des de la pestanya Administració > Permisos > Accions > Configuració fitxa usuari.

 

ACCÉS A LES DADES PERSONALS (ALUMNES DE LES PRÒPIES MATÈRIES)

Un usuari docent amb aquests permisos veurà les dades personals dels seus alumnes.

Ho veurà a la fitxa de l’alumne, si hi accedeix a través de la pestanya Matèries, escollint a qualsevol de les seves matèries el vincle Alumnes.

 

ACCÉS A LES DADES PERSONALS. (ESO)

ACCÉS A LES DADES PERSONALS. (BATXILLERAT)

ACCÉS A LES DADES PERSONALS. (CICLES FORMATIUS)

ACCÉS A LES DADES PERSONALS. (INFANTIL)

ACCÉS A LES DADES PERSONALS. (LLAR D'INFANTS)

ACCÉS A LES DADES PERSONALS. (NO REGLATS)

ACCÉS A LES DADES PERSONALS. (PRIMÀRIA)

Un usuari amb aquest permís podrà veure les dades personals a la fitxa de l’alumne de l’etapa escollida a través del botó Alumnes, dins del requadre gris de la pestanya Matèries. També es veuen les dades dels alumnes des del llistat Alumnes d’una matèria.

Aquests permisos estan pensats, sobretot, per als caps d’estudis, per tal que puguin accedir a les dades personals dels alumnes de la seves etapes.

Els tutors no necessiten aquest permís, perquè ells ja veuen les dades personals dels alumnes de la seva tutoria.

Recordeu que cal repassar la pantalla ‘Configuració fitxa usuari’ a l’apartat ‘Càrrecs i permisos’ de la pestanya Administració per poder ajustar les dades dels alumnes i responsables que l’escola consideri que cal fer visibles.

 

MODIFICACIÓ DE LES DADES PERSONALS D'UN ALUMNE

Un usuari amb aquest permís podrà modificar les dades personals de la fitxa de l’alumne que veu el tutor, des del llistat Alumnes d’una matèria o des del botó Alumnes, de dins del requadre gris de la pestanya Matèries.

Cal tenir també algun dels permisos del grup ‘Accés a les dades personals’.

 

PERMET CREAR/MODIFICAR LES GRAELLES DELS ALUMNES

Un usuari amb aquest permís podrà usar els botons ‘Creació de graelles d'usuaris’ i ‘Graelles de dades d’usuaris’, ‘Creació de graelles de PD, PAS i altres’ i ‘Graelles de PD, PAS i altres’ a l’apartat Manteniment d’usuaris de la pestanya Administració.

Cal tenir també els permisos Administració - Accés al mòdul d'administració del Clickedu i Alumnes - Modificació de les dades personals d'un alumne.

 

VEURE LES ANOTACIONS DE L'ALUMNE VISIBLES AL TUTOR

Un usuari amb aquest permís podrà veure la anotacions que ha fet un docent per a un alumne concret (des d’una matèria > Alumnes > seleccionant un alumne > subpestanya Anotacions > Nova anotació > Visible al tutor). Per defecte, a un tutor no li cal aquest permís perquè aquestes anotacions ja són visibles per a ell.

Aquest permís seria útil perquè un professor addicional d’una matèria vegi les anotacions que fa l’altre professor de la matèria.

Aquestes anotacions no són visibles des del botó Alumnes, de dins del requadre gris de la pestanya Matèries.

 

VEURE ELS LLISTATS DE LES MEDICACIONS. (PRIMÀRIA - INFANTIL I PRIMÀRIA)

Un usuari amb aquest permís podrà veure els medicaments que s’han de prendre els alumnes d’infantil i primària  mitjançant el botó ‘Medicacions’, de la pestanya Matèries. Les medicacions han estats entrades prèviament per part del tutor des de les dades personals de la fitxa de l’alumne (Pestanya Matèries > La meva classe > seleccionem un alumne > subpestanya Dades personals > Medicacions > Nova medicació).

 

Aniversaris

El llistat d’aniversaris apareix a la pestanya Sumari de la persona que disposa d’algun d’aquests permisos:

 

VEURE ELS ANIVERSARIS DELS ALUMNES I LES SEVES EDATS

Un usuari amb aquest permís podrà veure un llistat a la pestanya Sumari que inclou els alumnes que fan l’aniversari aquell dia juntament amb la seva data (dia i mes) de naixement i l’edat.

 

VEURE ELS ANIVERSARIS DELS ALUMNES

Un usuari amb aquest permís podrà veure un llistat a la pestanya Sumari que inclou els alumnes que fan l’aniversari aquell dia juntament amb la seva data (dia i mes) de naixement.

 

VEURE ELS ANIVERSARIS DELS PARES I LES EDATS

Un usuari amb aquest permís podrà veure un llistat a la pestanya Sumari que inclou els responsables (pares i mares) que fan l’aniversari aquell dia juntament amb la data (dia i mes) de naixement i l’edat.

 

VEURE ELS ANIVERSARIS DELS PARES

Un usuari amb aquest permís podrà veure un llistat a la pestanya Sumari que inclou els responsables (pares i mares) que fan l’aniversari aquell dia juntament amb la data (dia i mes) de naixement.

 

VEURE ELS ANIVERSARIS DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS I LES EDATS.

Un usuari amb aquest permís podrà veure un llistat a la pestanya Sumari que inclou el personal d'administració i serveis que fa l’aniversari aquell dia juntament amb la data de naixement i l’edat.

 

VEURE ELS ANIVERSARIS DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Un usuari amb aquest permís podrà veure un llistat a la pestanya Sumari que inclou el personal d'administració i serveis que fa l’aniversari aquell dia juntament amb la data (dia i mes) de naixement.

 

VEURE ELS ANIVERSARIS DEL PERSONAL DOCENT I LES EDATS

Un usuari amb aquest permís podrà veure un llistat a la pestanya Sumari amb el personal docent que fa l’aniversari aquell dia juntament amb la data de naixement i l’edat.

 

VEURE ELS ANIVERSARIS DEL PERSONAL DOCENT

Un usuari amb aquest permís podrà veure un llistat a la pestanya Sumari amb el personal docent que fa l’aniversari aquell dia juntament amb la data (dia i mes) de naixement.

 

VEURE ELS ANIVERSARIS DELS USUARIS (TOTS ELS USUARIS I EDATS)

Un usuari amb aquest permís podrà veure un llistat a la pestanya Sumari amb tots els usuaris (Alumnes, docents, PAS i altres) que fan l’aniversari aquell dia juntament amb la data de naixement i l’edat.

Amb aquest permís activat ja no cal tenir cap dels permisos anteriors.

 

Arxius

ADMINISTRACIÓ DELS DOCUMENTS VALIDATS

Un usuari amb aquest permís podrà gestionar documents, crear noves carpetes i documents validats, assignar responsables i determinar qui ha de poder llegir-los o escriure-hi.

Ho farà des de la pestanya Arxius, subpestanya Documents validats o Documents de l’escola.

 

ADMINISTRACIÓ DELS DOCUMENTS EXTERNS

Un usuari amb aquest permís podrà afegir nous documents externs, ja sigui un a un o bé massivament. Els documents externs depenen d’una entitat externa a l’escola i, per tant, no han de ser validats. Per exemple, un DOGC o bé el manual de Clickedu.

Ho farà des de la pestanya Arxius, subpestanya Documents externs.

 

ADMINISTRADOR DE CARPETES PÚBLIQUES

Un usuari amb aquest permís podrà gestionar els documents i carpetes públiques. Les carpetes públiques serveixen per posar-hi arxius visibles des dels alumnes i responsables.

Ho farà des de la pestanya Arxius, subpestanya Carpetes públiques.

 

AFEGIR FORMATS VINCULATS AL DOCUMENT VALIDAT

Un usuari amb aquest permís podrà administrar els formats de treball.

Ho farà des de la pestanya Arxius, subpestanya Formats de treball.

Cal també el permís Administració dels documents validats.

 

LLISTAT DELS DOCUMENTS VALIDATS

Un usuari amb aquest permís podrà veure, a la pestanya Sumari d’arxius, un llistat dels documents validats, un llistat dels formats de treball i el seu estat (revisió, publicació i revisió). Els llistats també es poden fer des de dins de la pestanya Documents validats (llistat dels documents validats) i des de la pestanya Formats de treball (llistat dels formats de treball).

 

Assistència

JUSTIFICAR ASSISTÈNCIA (ABSÈNCIES I RETARDS)

Un usuari amb aquest permís podrà justificar absències (fitxa d’alumne) i també justificar absències en bloc.

És un permís que s’hauria d’activar als tutors.

Sense aquest permís, els tutors poden justificar les absències i retards des de La meva classe > Assistència > Resum setmanal. Allà poden seleccionar una casella i justificar-la.

Amb el permís activat, el tutor des de La meva classe, seleccionant un alumne, entrant a Informació acadèmica a la part inferior de la pantalla pot justificar, desjustificar i esborrar la informació d’assistència.

Amb aquest permís, un docent (no tutor) pot justificar, desjustificar i esborrar la informació d’assistència des del botó ‘Alumnes’ de les seves matèries.

Amb aquest permís i el de Alumnes – Accés a les dades personals també es pot justificar des del botó ‘Alumnes’, del requadre gris de la pestanya Matèries.

 

PASSAR LLISTA UN DIA DETERMINAT (FA APARÈIXER EL BOTÓ ASSISTÈNCIA – DATA)

Un usuari amb aquest permís podrà passar llista a totes les classes de l'escola el dia que determinem, per mitjà del botó “Assistència data” en la pestanya Matèries.

Aquest permís no s’ha d’activar al personal docent, està pensat perquè a les escoles que no tenen la infraestructura per passar llista des de la classe, el personal de recepció-porteria pugui entrar la informació d’assistència de forma general per a totes les classes.

 

PERMET JUSTIFICAR ABSÈNCIES QUAN PASSEM LLISTA

Un usuari docent amb aquest permís podrà justificar absències i retards en el mateix moment que passa llista d’una sessió.

Recordeu que si un tutor ja té el permís Assistència - Justificar assistència (absències i retards) no li cal el permís Permet justificar absències al passar llista perquè ja pot justificar des de la La meva classe.

Aquest permís permet justificar a totes les matèries que un docent tingui assignades, siguin de la seva tutoria o no.

 

VEURE EL LLISTAT D'ABSÈNCIES I RETARDS DELS ALUMNES (PRIMÀRIA I ESO), PER PODER AVISAR ELS PARES. ES VISUALITZEN ELS DEL FORMAT PASSAR LLISTA SESSIÓ PER SESSIÓ

Un usuari amb aquest permís podrà veure el llistat de totes les absències i retards dels alumnes, així com generar avisos de porteria, fer un llistat d'absències i tenir el llistat d'avisos. Es fa servir per tal que recepció-porteria pugui fer les trucades i registrar la informació rebuda pels pares quan truquen per informar de les absències o retards.

S’hi accedeix des de la pestanya Sumari o la de Gestió.

 

Avaluacions

Recordem que els passos lògics que cal seguir per avaluar amb el Clickedu són:

-         Convocar la reunió d’avaluació per a cada classe

-         Els docents avaluen les seves matèries i tanquen les seves matèries

-         Pas opcional: Bloqueig de notes

-         El tutors escriuen l’acta d’avaluació

-         L’escola tanca l’avaluació de cada classe

La majoria d’aquests passos els fem des de la pantalla Avaluacions de la pestanya Matèries, si és que tenim matèries assignades.

També s’hi pot accedir des de la pestanya Administració > Documentació > Avaluacions, però cal tenir el permís Administració del Clickedu - Permet configurar aspectes acadèmics.

 

BLOQUEIG MANUAL DE LES NOTES (BATXILLERAT)

BLOQUEIG MANUAL DE LES NOTES (CICLES FORMATIUS)

BLOQUEIG MANUAL DE LES NOTES (ESO)

BLOQUEIG MANUAL DE LES NOTES (INFANTIL)

BLOQUEIG MANUAL DE LES NOTES. (LLAR D'INFANTS)

BLOQUEIG MANUAL DE LES NOTES (NO REGLATS)

BLOQUEIG MANUAL DE LES NOTES (PRIMÀRIA)

Una vegada posades les notes de cada matèria i abans de la junta d’avaluació, un usuari amb aquest permís podrà bloquejar les notes, de manera que cap mestre/professor pugui canviar-les i el tutor pugui repassar-les sense que ningú les modifiqui. Aquest permís també permet desbloquejar-les.

Quan les notes estan bloquejades, els professors no poden modificar-les però l’usuari que tingui el permís Modificació de les notes. Pantalla d'avaluacions sí que pot modificar-les mitjançant els botons "Modificar tancament" o "Tancar l'avaluació".

S’hi accedirà des de la pestanya Matèries > botó ‘Avaluacions’, a través del botó ‘Notes: bloquejar’.

També s’hi pot accedir des de la pestanya Administració > apartat Documentació > vincle Avaluacions però cal tenir el permís Administració del Clickedu - Permet configurar aspectes acadèmics.

Cal haver convocat la reunió d’avaluació abans de poder bloquejar les notes.

El permís està pensat per als caps d’estudis.

Cal el permís Veure els llistats de les avaluacions d'una classe per accedir al llistat de tots els cursos d’una etapa i així poder boquejar les diverses classes.

 

CONVOCAR REUNIÓ D'AVALUACIÓ (BATXILLERAT)

CONVOCAR REUNIÓ D'AVALUACIÓ (CICLES FORMATIUS)

CONVOCAR REUNIÓ D'AVALUACIÓ (ESO)

CONVOCAR REUNIÓ D'AVALUACIÓ (INFANTIL)

CONVOCAR REUNIÓ D'AVALUACIÓ (LLAR D'INFANTS)

CONVOCAR REUNIÓ D'AVALUACIÓ (NO REGLATS)

CONVOCAR REUNIÓ D'AVALUACIÓ (PRIMÀRIA)

Un usuari amb aquest permís podrà convocar la data, hora, lloc, participants i signants de la reunió d’avaluació. La convocatòria apareixerà al calendari de tots els usuaris afectats.

Hi accedirem des de la pestanya Matèries > vincle Avaluacions > botó ‘Reunió: convocar’.

També s’hi pot accedir des de la pestanya Administració > botó Documentació > vincle Avaluacions, però cal tenir el permís Administració del Clickedu - Permet configurar aspectes acadèmics.

Aquest pas és imprescindible per al correcte funcionament de l’avaluació.

El permís està pensat per als caps d’estudis.

Cal el permís Veure els llistats de les avaluacions d'una classe per accedir al llistat de tots els cursos d’una etapa i així poder convocar les reunions de les diverses classes.

 

GESTIÓ DE LES FRASES DE LES ÀREES COMPLEMENTÀRIES (INFANTIL I PRIMÀRIA)

Un usuari amb aquest permís podrà crear o editar les frases per a les matèries complementàries, reordenar-les i assignar-les a l'avaluació que vulguin.

Es podrà fer des de la pestanya Administració > apartat Frases > vincle Complementàries, o des de la pestanya Matèries > botó Complementàries.

Per poder crear frases per a les matèries complementàries, cal que aquestes matèries estiguin assignades als mestres i als alumnes (les matèries complementàries han d’estar administrades).

Aquestes frases només seran accessibles perquè els mestres les utilitzin per avaluar quan la configuració del format d’avaluació de primària sigui ‘Àrees curriculars i àrees complementaries’ (Àrees curriculars avaluables amb nota de coneixements i nota d'actitud. Àrees complementàries avaluables amb frases i observacions).

Perquè les complementàries apareguin a la pestanya Administració, cal tenir el permís Permet configurar aspectes acadèmics.

 

GESTIÓ DE LES FRASES DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL. (INFANTIL I PRIMÀRIA)

Un usuari amb aquest permís podrà administrar les frases i els quantificadors que es poden fer servir per fer una valoració individual de l’alumne i que acompanya el butlletí de notes.

Es podrà fer des de la pestanya Administració > apartat Frases > vincle Desenvolupament personal, o des de la pestanya Matèries > botó Desenvolupament personal.

Per poder definir el Desenvolupament personal per a un curs, cal que en aquell curs alguna de les matèries estigui assignada als mestres i als alumnes.

Perquè el Desenvolupament personal surti a la pestanya Administració, cal tenir el permís Permet configurar aspectes acadèmics.

 

MODIFICACIÓ DE LES NOTES EN LES ACTES D’AVALUACIÓ I EL RESUM D’AVALUACIÓ

Un usuari amb aquest permís podrà modificar les notes de les matèries des de les actes d’avaluació i el resum d'avaluació.

S’hi pot accedir des la pestanya la pestanya Matèries > botó Avaluacions.

També s’hi pot accedir des de la pestanya Administració > apartat Documentació > vincle Avaluacions, però cal tenir el permís Administració del Clickedu - Permet configurar aspectes acadèmics.

És un permís pensat per als caps d’estudi i els coordinadors i pot ser un excel·lent complement per tal de fer les modificacions de notes que sovint es donen en la junta d’avaluació.

Cal el permís Veure els llistats de les avaluacions d'una classe per accedir al llistat de tots els cursos d’una etapa i així poder modificar notes de cursos sense ser professor o mestre d’aquell curs.

 

MODIFICACIÓ DE LES NOTES. PANTALLA D'AVALUACIONS

Quan una avaluació d’una classe està bloquejada, un usuari amb aquest permís podrà accedir a la pantalla d’avaluar des de la pestanya Matèries > botó Avaluacions, a través del vincle  "Obrir matèria" i "Avaluar matèria" de les seves matèries (per a un professor no tutor) o de les matèries de la seva classe (per al tutor).

També s’hi pot accedir des de la pestanya Administració > Documentació > vincle Avaluacions, però cal tenir el permís Administració del Clickedu - Permet configurar aspectes acadèmics.

Cal el permís Veure els llistats de les avaluacions d'una classe per accedir al llistat de tots els cursos d’una etapa i així poder modificar notes de cursos sense ser professor o mestre d’aquell curs.

 

MODIFICACIÓ DE LES NOTES. FITXA DE L'ALUMNE

Un tutor amb aquest permís podrà fer les modificacions oportunes a totes les notes dels seus alumnes de la classe des de la pestanya Matèries > botó La meva classe, escollint un alumne i llavors a la subpestanya Informació acadèmica, gràcies a la qual s’accedirà a la fitxa de l'alumne.

Un usuari amb aquest permís només podrà modificar les notes a partir de secundària, per primària no ho podrà fer.

 

MODIFICACIÓ DE LES OBSERVACIONS. FITXA DE L'ALUMNE

Un tutor amb aquest permís podrà fer les modificacions oportunes a les observacions de totes les matèries dels seus alumnes de la classe des de la pestanya Matèries, botó La meva classe escollint un alumne, dins de la subpestanya Informació acadèmica. S’accedirà a la fitxa de l'alumne i a través del botó 'veure/amagar observacions' podrà modificar les observacions, que seran visibles al butlletí de notes.

Per poder modificar les observacions cal també el permís de Avaluacions > Modificació de les notes. Fitxa de l'alumne

 

PERMET ASSIGNAR NOTES DE RECUPERACIÓ DE CURSOS ANTERIORS

Un tutor de secundària o batxillerat amb aquest permís podrà entrar les notes de recuperacions dels cursos anteriors de la seva etapa als alumnes de la classe des de la pestanya Matèries, botó La meva classe, vincle Veure recuperacions.

També s’hi pot accedir des de la pestanya Administració, apartat Documentació, vincle Avaluacions, però cal tenir el permís Administració del Clickedu - Permet configurar aspectes acadèmics.

El personal de l’escola amb aquest permís però que no sigui un tutor podrà entrar les recuperacions dels alumnes de secundària, batxillerat o cicles formatius des de Administració, apartat Documentació, vincle Alumnes, allà cal buscar una classe o un alumne i sortirà el botó ‘Veure recuperacions’.

Recordeu que per poder accedir a la pestanya Administració i al botó ‘Alumnes’ cal el permís Administració del Clickedu - Permet configurar aspectes acadèmics i Alumnes

- Accés a les dades personals (etapa que correspongui).

 

PERMET GESTIONAR CICLES FORMATIUS (PERMET GESTIONAR ASSIGNACIONS D'ASSIGNATURES MANUALS)

Un usuari amb aquest permís pot gestionar els Cicles formatius i les Unitats formatives a la pestanya Administració, dins l’apartat Cursos i Matèries, vincle Cicles formatius.

Per poder accedir a la pestanya Administració, cal el permís Administració del Clickedu - Permet configurar aspectes acadèmics i Alumnes.

 

GESTIONAR LES TAULES D'OBJECTIUS D'ETAPA

Permet accedir a Taula d'objectius d'etapa, a Administració > Acadèmic > Accions > Administrar frases, i configurar diferents taules perquè els professors d'una matèria puguin avaluar els alumnes en base a uns objectius a complir al llarg de l'etapa. 

També cal el permís Configurar aspectes acadèmics. 

Està pensat per a caps d'estudis. 

 

PERMET ESCRIURE LES ACTES D'AVALUACIÓ (BATXILLERAT)

PERMET ESCRIURE LES ACTES D'AVALUACIÓ (CICLES FORMATIUS)

PERMET ESCRIURE LES ACTES D'AVALUACIÓ (ESO)

PERMET ESCRIURE LES ACTES D'AVALUACIÓ (ESTUDIS NO REGLATS)

PERMET ESCRIURE LES ACTES D'AVALUACIÓ (INFANTIL)

PERMET ESCRIURE LES ACTES D'AVALUACIÓ (LLAR D'INFANTS)

PERMET ESCRIURE LES ACTES D'AVALUACIÓ (PRIMÀRIA)

Un usuari amb aquest permís pot escriure l’acta de l’avaluació, sempre que abans s’hagi convocat la reunió d’avaluació. L’acta l’ha d’escriure des de la pestanya Matèries, botó ‘Avaluacions’ i allà escollir una classe.

També s’hi pot accedir des de la pestanya Administració, apartat Documentació, vincle Avaluacions, però cal tenir el permís Administració del Clickedu - Permet configurar aspectes acadèmics.

El permís està pensat per als caps d’estudis.

Cal el permís Veure els llistats de les avaluacions d'una classe per accedir al llistat de tots els cursos d’una etapa i així poder escriure l’acta de diversos cursos sense ser professor o mestre d’aquell curs. I també cal tenir el permís Veure / imprimir actes i preactes d'avaluacions (Etapa) per poder veure si l'acta ja ha estat escrita amb anterioritat.

Els tutors de la classe poden escriure l’acta de la seva classe sense tenir aquest permís.

Recordeu que cal escriure l’acta per poder tancar una avaluació d’una classe.

 

TANCAMENTS D'AVALUACIÓ. (PRIMÀRIA - INFANTIL I PRIMÀRIA)

TANCAMENTS D'AVALUACIÓ. (SECUNDÀRIA - ESO, BATXILLERAT, CICLES FORMATIUS I NO REGLATS)

Un usuari amb aquest permís pot tancar i/o modificar un tancament d’una avaluació d’una classe, sempre que l’acta de l’avaluació hagi estat escrita.

Això permet que els pares visualitzin les notes des de la plataforma dos dies després de la data de tancament.

El tancament es fa des de la pestanya Matèries, botó ‘Avaluacions’ i allà escollint una classe.

També s’hi pot accedir des de la pestanya Administració, apartat Documentació, vincle Avaluacions, però cal tenir el permís Administració del Clickedu - Permet configurar aspectes acadèmics.

És obligatori tancar l’avaluació d’una classe perquè la documentació oficial surti correctament.

El permís està pensat per als caps d’estudis i/o secretaria.

Cal el permís Veure els llistats de les avaluacions d'una classe per accedir al llistat de tots els cursos d’una etapa i així poder tancar les avaluacions sense ser professor o mestre d’aquell curs.

 

VEURE / IMPRIMIR BUTLLETINS DE NOTES PER ALS ALUMNES

Un usuari amb aquest permís pot generar i imprimir els butlletins de notes dels alumnes.

Ho pot fer a través del botó ‘Documentació: Generar’, dins la pestanya Matèries, Avaluacions i allà escollint una classe.

També s’hi pot accedir des de la pestanya Administració, apartat Documentació vincle Avaluacions, però cal tenir el permís Administració del Clickedu - Permet configurar aspectes acadèmics.

El permís està pensat per als caps d’estudis i/o secretaria.

Cal el permís Veure els llistats de les avaluacions d'una classe per accedir al llistat de tots els cursos d’una etapa i així poder generar butlletins sense ser professor o mestre d’aquell curs.

 

VEURE / IMPRIMIR PREACTES I ACTES D'AVALUACIÓ (BATXILLERAT)

VEURE / IMPRIMIR PREACTES I ACTES D'AVALUACIÓ (CICLES FORMATIUS)

VEURE / IMPRIMIR PREACTES I ACTES D'AVALUACIÓ (ESO)

VEURE / IMPRIMIR PREACTES I ACTES D'AVALUACIÓ (INFANTIL)

VEURE / IMPRIMIR PREACTES I ACTES D'AVALUACIÓ (LLAR D'INFANTS)

VEURE / IMPRIMIR PREACTES I ACTES D'AVALUACIÓ (NO REGLATS)

VEURE / IMPRIMIR PREACTES I ACTES D'AVALUACIÓ (PRIMÀRIA)

Un usuari amb aquest permís pot veure i imprimir les preactes i, quan estan escrites, les actes d’avaluació d’una classe, sempre que s’hagi convocat la reunió l’avaluació. Aquest usuari també se’l podrà convocar a les reunions d’avaluació d’una classe sense ser-ne professor o mestre.

Ho pot fer a través del botó ‘Preacta: Veure” o “Acta: Veure” dins la pestanya Matèries, botó ‘Avaluacions’ i allà escollint una classe.

També s’hi pot accedir des de la pestanya Administració, apartat Documentació, vincle Avaluacions, però cal tenir el permís Administració del Clickedu - Permet configurar aspectes acadèmics.

El permís està pensat per als caps d’estudis i/o secretaria, perquè els tutors de cada classe ja poden veure i escriure les preactes i actes sense aquest permís.

Cal el permís Veure els llistats de les avaluacions d'una classe per accedir al llistat de tots els cursos d’una etapa i així poder veure les actes sense ser professor o mestre d’aquell curs.

Recordeu que cal escriure l’acta per poder tancar una avaluació d’una classe.

 

VEURE ELS LLISTATS DE LES AVALUACIONS D'UNA CLASSE (BATXILLERAT)

VEURE ELS LLISTATS DE LES AVALUACIONS D'UNA CLASSE (CICLES FORMATIUS)

VEURE ELS LLISTATS DE LES AVALUACIONS D'UNA CLASSE (ESO)

VEURE ELS LLISTATS DE LES AVALUACIONS D'UNA CLASSE (ESTUDIS NO REGLATS)

VEURE ELS LLISTATS DE LES AVALUACIONS D'UNA CLASSE (INFANTIL)

VEURE ELS LLISTATS DE LES AVALUACIONS D'UNA CLASSE (LLAR D'INFANTS)

VEURE ELS LLISTATS DE LES AVALUACIONS D'UNA CLASSE (PRIMÀRIA)

Un usuari amb aquest permís pot veure el llistat de les classes de l’etapa seleccionada sense ser-ne professor o mestre. També permet veure totes les matèries del curs.

Als usuaris que no tinguin matèries assignades, aquest permís els fa sortir el botó ‘Avaluacions’ a la pestanya Matèries o Administració.

El llistat de classes es veurà des de dins la pestanya Matèries, botó ‘Avaluacions’.

També s’hi pot accedir des de la pestanya Administració, apartat Documentació, vincle Avaluacions, però cal tenir el permís Administració del Clickedu - Permet configurar aspectes acadèmics.

El permís està pensat per als caps d’estudis i/o secretaria.

 

Bústia de suggeriments

La bústia de suggeriments permet fer suggeriments a l’escola a través del Clickedu.

Les famílies de l’escola són les que poden fer suggeriments a la bústia de l’escola, i l’escola és la que haurà d’avaluar el suggeriment fet i donar una possible resposta.

 

GESTIÓ INTEGRAL DE LA BÚSTIA DE SUGGERIMENTS

Un usuari amb aquest permís podrà visualitzar la totalitat dels suggeriments i realitzar  accions com ara veure, avaluar o traspassar; a través del botó ‘Bústia’ de l’apartat Les meves accions, dins la pestanya Gestió.

Per avaluar els suggeriments que estiguin en estat ‘Pendent d'avaluació (CQ)’, cal el permís Gestió de qualitat del llistat de suggeriments.

 

GESTIÓ DE QUALITAT DEL LLISTAT DE SUGGERIMENTS

Un usuari amb aquest permís podrà visualitzar els suggeriments que estiguin en estat  ‘Pendent d'avaluació (CQ)’ i realitzar  accions com ara veure, avaluar o traspassar, a través del botó ‘Bústia’ de l’apartat Les meves accions, dins la pestanya Gestió.

 

VEURE EL LLISTAT DE SUGGERIMENTS

Un usuari amb aquest permís només pot veure una taula amb el llistat de tots els suggeriments que els pares han fet arribar a l’escola, però no pot fer cap altra acció. La taula mostra una llegenda de colors amb els possibles estats (Pendent d’avaluació, Pendent de tancament...) i, segons l’estat en què estigui, informacions tipus: Estat , Tipus d’incidència, Resposta, Data resposta.

L’usuari accedeix al llistat a través del botó ‘Bústia’ de l’apartat Les meves accions, dins la pestanya Gestió.

 

Calendari

PERMET POSAR ESDEVENIMENTS DE CALENDARI A ALTRES USUARIS (ACCÉS ALS DESTINATARIS DELS CÀRRECS)

Un usuari amb aquest permís pot posar esdeveniments o notes al calendari d’altres usuaris de l’escola. Ho farà des de la pestanya Calendari, afegint un nou esdeveniment i activant la marca ‘Destinataris del missatge: Hi ha altres destinataris’.

El permís està pensat per a direcció, secretaries, responsables de comunicació, caps d’estudis, etc.

Recordeu que un professor o mestre pot posar un esdeveniment als seus alumnes de les matèries sense aquest permís. Un tutor també pot posar un esdeveniment als alumnes de la seva classe sense aquest permís.

 

ADMINISTRACIÓ DE SALES I INVENTARI

Un usuari amb aquest permís podrà crear, modificar i esborrar els edificis, aules o sales i l’inventari des de la pestanya Administració a l’apartat Sales i inventari. Des d’aquí també es definirà si una aula o un element de l’inventari necessita validació de reserva.

Per accedir a la pestanya Administració, cal també un dels permisos que activen la pestanya Administració: Accés al mòdul d'administració del Clickedu, Permet configurar aspectes acadèmics o Permet configurar aspectes contractuals.

 

VALIDACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE RESERVA D'AULES I SALES

Quan una aula o un element de l’inventari necessita validació de reserva, l’usuari que tingui aquest permís podrà aprovar o denegar la reserva. Ho farà des de la pestanya Gestió a través del botó ‘Validació de reserves d'aules i sales’.

La resta de personal de l’escola també pot veure el botó ‘Validació de reserves d'aules i sales’, però només per consultar les reserves que hagi fet un mateix.

 

Comptabilitat

GESTIÓ DE COMPTABILITAT

Un usuari amb aquest permís pot accedir a la gestió d’assentaments per configurar els exercicis comptables, subcomptes, etc., consultar assentaments, llibre diari i realitzar exportació d’assentaments.

Aquestes accions les farà des de la pestanya Gestió, botó ‘Gestió d’assentaments’.

Aquest permís està pensat per al personal d’administració.

 

Comunicacions

Recordeu que per a l’enviament de missatges SMS, l’import de cada missatge s’afegirà al cost del manteniment mensual del Clickedu. Caldrà que la vostra plataforma tingui activada la possibilitat d’enviar SMS (poseu-vos en contacte amb Clickedu a través del correu pregunta@clickedu.net perquè us ho activem).

 

ACCÉS AL LLISTAT DE LES COMUNICACIONS PENDENTS

Un usuari amb aquest permís podrà accedir al llistat de trucades i comunicacions en paper pendents de realitzar-se, que s’han generat gràcies al fluxos de comunicació, per realitzar una comunicació, cancel·lar una línia del flux o tancar la comunicació. També podrà consultar l’històric de comunicacions per verificar si s’han fet correcta o incorrectament.

Aquest permís activa els accessos als apartats: ‘Pendents: trucades i comunicacions en paper’ i ‘Històric de comunicacions’, dins del bloc Comunicació de les pestanyes Sumari i Comunicació; i ‘Històric de trameses massives’ dins del bloc Tramesa massiva: emails i sms de la pestanya Comunicació.

És un permís pensat per recepció, porteria, consergeria o tot el personal que hagi de comunicar absències i/ o retards a les famílies.

 

ADMINISTRACIÓ DELS FLUXOS DE COMUNICACIÓ

Un usuari amb aquest permís podrà veure i gestionar els fluxos de comunicació de l’escola, que serviran per comunicar, per exemple, absències i retards a través de correus electrònics i missatges a mòbils.

Aquest permís activa els botons: ‘Gestió del flux de comunicació’ a l’apartat de Comunicació, dins les pestanyes Sumari i Comunicació.

És un permís pensat per a l’equip directiu o el responsable de la configuració del Clickedu a l’escola.

 

ENVIAR EMAILS ALS ALUMNES I ALS RESPONSABLES DE LES MEVES MATÈRIES

Un usuari amb aquest permís podrà enviar correus electrònics als alumnes, als responsables (pares i mares) i/o a les adreces de correu de les dades de comunicació dels alumnes de les seves matèries i de la seva classe.

L’enviament es fa des de la pestanya Comunicació, a l’apartat ‘Tramesa massiva: mails i SMS’, vincle Tramesa massiva mails.

Aquest permís està pensat per al personal docent.

 

ENVIAR MAILS AL PERSONAL (DOCENT I D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS)

Un usuari docent o personal d’administració i serveis (PAS) amb aquest permís podrà enviar correus electrònics al seus companys docents i PAS.

Aquest permís activa els botons que permeten enviar correus electrònics al Directori de persones, dins la pestanya Comunicació.

És un permís pensat per a tot el personal de l’escola (docent i PAS).

Recordeu que des del directori de persones no es pot enviar correus electrònics als alumnes ni famílies.

 

ENVIAR EMAILS A TOTS ELS USUARIS

Un usuari amb aquest permís podrà enviar correus electrònics a tots els alumnes, tots els responsables (pares i mares) i/o a totes les adreces de correu de les dades de comunicació d’aquests alumnes. Per fer l’enviament es pot escollir alumnes per classes, per grups d’activitats extraescolars i per grups dels serveis. Aquest enviament només contempla alumnes actius i amb classes assignada al curs escolar actual.

L’enviament es fa des de la pestanya Comunicació, a l’apartat Tramesa massiva: mails i SMS, vincle Tramesa massiva mails.

Aquest permís està pensat per a l’equip directiu, secretaries, recepció, porteria, etc.

 

ENVIAR SMS ALS ALUMNES I ALS RESPONSABLES DE LES MEVES MATÈRIES.

Un usuari amb aquest permís podrà enviar SMS als alumnes, als responsables (pares i mares) i/o als telèfons mòbils de les dades de comunicació dels alumnes de les seves matèries i de la seva classe.

L’enviament es fa des de la pestanya Comunicació, apartat ‘Tramesa massiva: mails i SMS’, vincle Tramesa massiva SMS.

Aquest permís està pensat per als docents, si l’escola n’assumeix el cost.

 

ENVIAR SMS AL PERSONAL (DOCENT I ADMINISTRACIÓ I SERVEIS)

Un usuari docent o personal d’administració i serveis (PAS) amb aquest permís podrà enviar missatges de text o SMS als telèfons mòbils dels seus companys docents i PAS.

Aquest permís activa els botons que permeten enviar missatges SMS al Directori de persones, dins la pestanya Comunicació.

És un permís pensat, si l’escola n’assumeix el cost, per a tot el personal de l’escola (docent i PAS).

Recordeu que des del directori de persones no es pot enviar missatges SMS als alumnes ni a les famílies.

 

ENVIAR SMS A TOTS ELS USUARIS

Un usuari amb aquest permís podrà enviar SMS a tots els alumnes, tots els responsables (pares i mares) i/o a tots els telèfons mòbils de les dades de comunicació d’aquests alumnes. Per fer l’enviament es pot escollir alumnes per classes, per grups d’activitats extraescolars i per grups dels serveis. Aquest enviament només contempla alumnes actius i amb classes assignada al curs escolar actual.

L’enviament es fa des de la pestanya Comunicació a l’apartat Tramesa massiva: mails i SMS, al vincle Tramesa massiva SMS.

Aquest permís està pensat per a l’equip directiu, secretaries, recepció, porteria, etc.

 

CONFIGURAR CAPÇALERES I PEUS

Permet administrar diferents models de capçaleres i peus per als llistats d'usuaris i els correus massius, des de Configuració de capçalera i peu, a Administració > Tipus, configuracions i importacions/exportacions > Altres configuracions.

Està pensat per a l’equip directiu, secretaria, recepció, etc. 

 

SERVEI D'ENVIAMENT MASSIU DE TRUCADES DE VEU

Un usuari amb aquest permís podrà configurar el servei d'enviament massiu de trucades de veu.

La configuració i l’enviament es fa des de la pestanya Comunicació, a l’apartat ‘Alumnes Famílies’ ‘Enviament massiu de trucades’.

Aquest permís està pensat per a l’equip directiu, secretaries, recepció, porteria, etc.

 

Comunicació dels pares

Aquests permisos només són efectius per als grups d’usuaris responsables (pares i mares).

Els responsables han de tenir introduïdes al Clickedu les adreces de correu electrònic.

ENVIAR MAILS A SECRETARIA

Aquest permís permet que els pares puguin enviar correus electrònics a secretaria. El pares ho faran des del botó ‘Missatges escola’ a l’apartat Missatge a secretaria.

Recordeu que podeu definir a quin correu ha de rebre aquesta comunicació el personal de secretaria. S’ha de configurar des d’Adminsitració, apartat Gestió de tipus i configuracions, vincle Altres configuracions:

1    Enviar a l'equip de secretaria - Envia els mails a l'equip de secretaria (ha d'existir o tenir aquest nom)          - Cal escollir un equip.

o

2    Mail de secretaria – Correu de secretaria on els pares envien les comunicacions en cas de tenir el permís – Cal posar una adreça de correu electrònic.

 

ENVIAR MAILS AL TUTOR

Aquest permís permet que els pares puguin enviar correus electrònics al tutor de classe. El pares ho faran des del botó ‘Missatges escola’ a l’apartat Missatge al tutor.

Si tenim més d’un tutor a la classe, el correu només el rep el tutor que té assignat aquell alumne. Si no tenim assignació d’alumnes als diversos tutors, el correu només el rep el primer tutor, els cotutors no el reben.

 

Continguts

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ DELS RECURSOS DEL CENTRE

Un usuari amb aquest permís podrà modificar, afegir, esborrar i validar els recursos del centre.

Sense el permís un usuari només podrà modificar i esborrar els seus recursos (carpetes, vincles o arxius).

Ho farà des de la pestanya Continguts a la subpestanya Carpetes de recursos.

Aquest permís està pensat per a l’administrador dels recursos del centre.

 

ADMINISTRAR LES LLICÈNCIES DE LES DIFERENTS EDITORIALS

Un usuari amb aquest permís pot administrar les llicències dels llibres digitals per afegir llicències, veure les llicències actives tant de les editorials com d’Atria. Sense aquest permís, un usuari només té accés als seus llibre digitals.

El permís permet accedir al vincle Administrar llicències, des de la pestanya Continguts i llavors a la subpestanya Recursos digitals.

És un permís pensat només per a les persones que gestionaran els llibres digitals a l’escola.

 

VALIDACIÓ DELS RECURSOS DEL CENTRE

Un usuari amb aquest permís podrà validar els seus propis recursos d’una carpeta que necessiti validació.

Ho farà des de la pestanya Continguts, a la subpestanya Carpetes de recursos.

Aquest permís està pensat per als usuaris que poden validar-se ells mateixos els recursos del centre.