Hores lectives i no lectives

Per assignar les hores lectives al personal docent o d'administració i serveis

Per fer-ho, abans heu de crear cada tipus d’hora que necessiteu.

 


 

1. Des del bloc Administració, entreu al mòdul Horaris.

2. Cliqueu la pestanya Hores lectives i no lectives.

               

3. Cliqueu el botó Nova hora.

               

4. Ompliu els camps. 
— Text: nom que identificarà l’hora
— Hores anuals per defecte: nombre total d’hores anuals
— Hores setmanals per defecte: nombre total d’hores setmanals
— Hora lectiva: marqueu si és hora lectiva o no lectiva
— Ordre de substitució: indiqueu el número d’ordre que ha d’ocupar
— És hora d’entrevista: marqueu si és una hora que es destinarà a fer entrevistes amb pares.
— Hora individual: marqueu si és hora individual
— Incloure a l’horari automàtic: marqueu aquesta opció si voleu que es tingui en compte quan genereu l’arxiu per exportar al Peñalara o FET.

5. Cliqueu Guardar.

Un cop tingueu totes les hores lectives o no lectives donades d’alta, ja podeu assignar-les als usuaris que pertoquin. Podeu fer-ho des de tres llocs diferents: des d'Administració > Gestió d'usuaris > Personal docent o Administració i serveis, des d'Administració > Permisos > Càrrecs o des d’Administració > Permisos > Equips.