Indicadors automàtics amb dades de Clickedu

Indicadors que utilitzen dades que ja hi ha a la plataforma


Quan creeu un indicador (vegeu com fer-ho aquí), podeu utilitzar dades de la plataforma. Així, no us serà necessari haver d'entrar dades ni realitzar càlculs: només heu d'indicar la periodicitat del càlcul.

En aquest punt se us explica els diferents tipus de dades que podeu utilitzar. 

Índex:
Altes i baixes
Alumnes que han rebut alguna entrevista
Assistència d'alumnes
Assistència del professorat
Bústia de suggeriments
Continuïtat entre etapes
Demandes denegades DOIP
Desviació del temps de resolució de les incidències
Entrevistes
Hores de formació
Incidències de manteniment i/o informàtiques
Indexació d'incidències
Nota mitjana de les matèries
Notes finals
Programacions revisades amb propostes de millora
Promociona/gradua
Ràtio d'alumnes
Ràtio del personal docent
Ràtio del personal docent per etapa
Satisfacció d'enquestes
Temes revisats
 

ALTES I BAIXES
Càlcul: percentatge.

N'hi ha de dos tipus.

— Índex de mobilitat d'alumnes

Clickedu calcula el percentatge d'alumnes que s'han donat de baixa i alta respecte del total d'alumnes.

Fórmula:          (baixes + altes) / total d'alumnes × 100

— Índex d'alumnes que marxen

Es calcula el percentatge d'alumnes que s'han donat de baixa respecte del total.

Fórmula:          baixes / total d'alumnes × 100
ALUMNES QUE HAN REBUT ALGUNA ENTREVISTA
Càlcul: percentatge

Es calcula el nombre d'alumnes que han rebut alguna entrevista respecte del total.

Fórmula:          alumnes amb alguna entrevista / total d'alumnes × 100
ASSISTÈNCIA D'ALUMNES
Càlcul: percentatge

Clickedu recupera els registres d'assistència de tots els alumnes de l'etapa que seleccioneu, els desglossa per curs i classe i separa els retards, els retards justificats, les absències i les absències justificades.

Si seleccioneu Acumulatiu, el càlcul es farà respecte al curs actual. Si seleccioneu Lligat a la periodicitat, es farà a partir del darrer càlcul.

Fórmula:          absències i retards / (sessions en què s'ha passat llista × alumnes) × 100
ASSISTÈNCIA DEL PROFESSORAT
Càlcul: percentatge

Recupera els registres d'assistència de tots els professors de l'etapa que seleccioneu, i separa els retards, els retards justificats, les absències i les absències justificades.

Fórmula:          absències i retards del personal docent / sessions × 100
BÚSTIA DE SUGGERIMENTS
Càlcul: divisió

Proporciona la relació d'alumnes dels cursos seleccionats que han fet suggeriments.

Fórmula:          suggeriments / total d'alumnes
CONTINUÏTAT ENTRE ETAPES
Càlcul: percentatge

Es calcula el tant per cent dels alumnes que promocionen i canvien d'etapa al centre. Per a aquest indicador no es tenen en compte les altes de nous alumnes, ja que es calcula el nombre d'alumnes que el curs passat eren al darrer curs de l'etapa anterior i ara són al primer curs de l'etapa actual.

Fórmula:          alumnes que han promocionat d'etapa / alumnes que el curs passat eren al darrer curs de l'etapa × 100
DEMANDES DENEGADES DOIP
Càlcul: percentatge o divisó

Clickedu calcula les demandes d'intervencions denegades respecte del nombre d'intervencions. Podeu marcar quins sexes s'han de calcular a l'indicador.

Fórmula:          intervencions denegades / total d'intervencions × 100
Fórmula:          intervencions denegades / total d'intervencions 
DESVIACIÓ DEL TEMPS DE RESOLUCIÓ D'INCIDÈNCIES
Càlcul: percentatge

Per calcular el percentatge de les incidències tancades, no desestimades i resoltes en les dates previstes. Es consulten les dates previstes de les incidències d'informàtica i de manteniment i les dates previstes de les accions de les incidències generals i es comparen amb les dates de realització o tancament. Per tant, el resultat que s'obté és el percentatge d'incidències que s'han tancat en la data prevista o abans, sense desestimar-se.

Fórmula:         incidències no desestimades tancades abans o igual a la data prevista / incidències tancades no desestimades × 100
ENTREVISTES
Càlcul: percentatge o divisió

Es calcula el nombre d'entrevistes realitzades amb els pares respecte el total d'alumnes.
HORES DE FORMACIÓ
Càlcul: divisió

Clickedu calcula la mitjana d'hores de formació d'un docent. Podeu seleccionar en quin estat han d'estar les formacions que es comptaran i de quin tipus són.

Fórmula:          nombre d'assistents a les formacions  × nombre d'hores de formacions / nombre total de docents
INCIDÈNCIES DE MANTENIMENT I/O INFORMÀTIQUES
Càlcul: divisió

Es calcula el percentatge d'usuaris que han obert incidències de manteniment i/o informàtiques.

Fórmula:          nombre d'incidències (de manteniment i/o informàtiques) / nombre total d'usuaris
INDEXACIONS D'INCIDÈNCIES
Càlcul: percentatge o divisió

Per calcular la relació entre el nombre d'incidències generals, accions de millora i accions preventives/correctives d'un tipus respecte al nombre total d'incidències generals, accions de millora i accions preventives/correctives.

Vegeu com crear aquests tipus d'incidències i accions aquí.

Fórmula:         nombre d'incidències generals i accions d'un tipus / nombre total d'incidències generals i accions × 100
Fórmula:         nombre d'incidències generals i accions d'un tipus / nombre total d'incidències generals i accions
NOTA MITJANA DE LES MATÈRIES
Càlcul: mitjana

Recupera les mitjanes de les notes finals de tots els alumnes de l'etapa que trieu i les desglossa per etapa, curs i classe, agrupades pels codis de les matèries.
NOTES FINALS
Càlcul: percentatge o valor únic

Recupera les notes finals de tots els alumnes de l'etapa que trieu i les desglossa per etapa, curs, classe i matèria, agrupades per rangs de notes.
PROGRAMACIONS REVISADES
Càlcul: percentatge

Clickedu calcula el percentatge de temes marcats com a revisats respecte al temari complet.

Fórmula:          temes marcats com a revisats / total de temes × 100

Per poder revisar les unitats didàctiques cal que activeu Revisió de les unitats didàctiquesAdministracióAcadèmicEstructura de cursos > una etapa o cicle > Modificar funcionament.
PROMOCIONA/GRADUA
Càlcul: percentatge

Es calcula el percentatge d'alumnes que promocionen respecte al total.

Fórmula:          alumnes que promocionen / total d'alumnes × 100
RÀTIO D'ALUMNES
Càlcul: divisió

Per calcular la raó d'alumnes per classe dels cursos que trieu.

Fórmula:          nombre d'alumnes / nombre de classes
RÀTIO DEL PERSONAL DOCENT
Càlcul: divisió

Es divideix el nombre d'alumnes dels cursos que trieu entre el resultat de dividir les hores contractades i el divisor que introduïu.

Fórmula:          nombre d'alumnes / (nombre d'hores contractades / divisor)
RÀTIO DEL PERSONAL DOCENT PER ETAPA
Càlcul: divisió

Clickedu divideix el nombre d'alumnes de l'etapa que trieu entre el resultat de dividir el nombre d'hores contractades entre el nombre de professors de l'etapa.

Fórmula:          nombre d'alumnes / (nombre d'hores contractades / professors)
SATISFACCIÓ D'ENQUESTES
Càlcul: percentatge o divisió

Per calcular la valoració mitjana de les respostes de tipus numèric de les enquestes que trieu.

Fórmula:          total de les valoracions / nombre de preguntes numèriques × 100
Fórmula:          total de les valoracions / nombre de preguntes numèriques
TEMES REVISATS
Càlcul: percentatge

Es calcula el percentatge de programacions revisades.

Fórmula:          temes revisats / total de temes × 100