Llistat d'usuaris Google

Si el vostre centre ha adquirit el paquet G Suite for Education, podeu generar un llistat que contingui tots els usuaris, els seus correus i les seves contrasenyes, per automatitzar la tasca de donar-los d'alta dins del G Suite.

Per generar aquest llistat, heu d'accedir al bloc Administració, mòdul Tipus, configuracions i importacions/exportacions, apartat Llistat d'usuaris Google.

Podrem generar llistats de correu  amb el domini que indiqui l’escola, o bé el de Google o el corporatiu,  de tots els alumnes i els seus professors, siguin tutors, cotutors o professors que els tenen assignats com alumnes d’un grup o d’una classe.

Un cop tenim el llistat generat en funció de les dades triades, podrem exportar-lo en format Excel.

La contrasenya proposada serà la mateixa d’accés a la plataforma Clickedu, però allargada fins a 8 caràcters (que és el mínim que exigeix el G Suite). En pantalla no es mostra, per motius de protecció de dades, però si us hi poseu al damunt amb el ratolí, la veureu.